Процедура: Площади СН

Дата на публикуване: 27.08.2014 00:00
26.08.2014г.

„Упражняване на строителен надзор по време на строителствотопо проект: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково,с.Киселево, община Брусарци, по Договор № 12/322/00745 от 27.11.2012г. наОбщина Брусарци с ДФЗ, финансиран по Мярка 322 на ПРСР 2007-2013 „Обновяване иразвитие на населените места", подкрепена от ЕЗФРСР”

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за общественитепоръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на СМР по: „Упражняване на строителен надзор по време настроителството по проект: „Подобряване на площадни пространства за отдих вс.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, община Брусарци, по Договор №12/322/00745 от 27.11.2012г. на Община Брусарци с ДФЗ, финансиран по Мярка 322на ПРСР 2007-2013 "Обновяване и развитие на населените места",подкрепена от ЕЗФРСР», ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването наценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 03.10.2014г.от 15:00 часа вЗаседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат даприсъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както ипредставители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масоваинформация. 1. Процедура: Площади СН - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)