Процедура: ВиК и Път Управление

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00
30.06.2014г.

„Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проект„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с.Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец - Общ. Брусарци”, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 21 (ПП-08-158) / 19.11.2014г. за избор на изпълнителНа основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проект„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара– ІІ-ри етап и с.Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец - Общ. Брусарци”, по договор №12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 16.10.2014г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

        Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 11 / ПП-08-66 от 30.06.2014г.

Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци

Проект на Договор

 1. Процедура: ВиК и Път Управление - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)