Процедура: ВиК Крива бара и Буковец

Дата на публикуване: 25.04.2014 00:00
25.04.2014г.

„Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци,

по договор №12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара - II-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 20.05.2015г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Оценяването до момента по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ е както следва:

1. Обединение „Инфравод 2014“ ДЗЗД – 100 т.

1. „Инат Брусарци“ ДЗЗД – 100 т.

2. „Хидрострой“ ООД – 80 т.

3. „Пътища Северозапад 2012“ ДЗЗД – 50 т.

3. „САД Компани Женерал дьо Траво д’Идролик” АД – 50 т.

4. „Аква Системс“ АД, гр. Бургас – 31 т.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 18 / ПП-08-123 от 03.09.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара - II-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 02.09.2014г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитвания - 3

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитвания - 2

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпилите запитванияРешение № 3(ПП-08-12)/25.04.2014г. за откриване на процедура


Обявление № ПП-08-13/25.04.2014г.

Документация

Образци

Проект на договор

Количествена сметка
 1. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)