Процедура: Смирненски СМР

Дата на публикуване: 05.12.2012 09:16
03.09.2012г.
Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана”ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 69а, ал. 3 от Законаза обществените поръчки, във връзка с Решение № 144/14.02.2013г. на КЗК, попреписка с Вх. № КЗК 50/64/2013 на Комисия за защита на конкуренцията, с коетое отменено Решение № 13 (12-00-318)/17.12.2012г. на Кмета на Община Брусарци за определяне на изпълнителна обществена поръчка с предмет: „Изграждане и укрепване на инфраструктуратаза предотвратяване на наводнения и заливане на територията в рамките нарегулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана” и приспазване на диспозитива на решението на КЗК, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите офертина допуснатите участници ще се извърши на 15.05.2013г. от 11:00 часав Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Писмо № ПП-02-17 от 15.04.2013г. за удължаване срока на подадените оферти.

Решение № 13 (12-00-318) от 17.12.2012 за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка


Срок за получаване на офертите/заявленията за участие:
вместо 15.10.2012г., да се счита 22.10.2012г. - 16:00 часа

Отварянето на офертите:
вместо 16.10.2012г., да се счита 23.10.2012г. - 10:00 часаДо ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор разяснение на постъпило запитване

Решение № 9 от 10.10.2012г. за УДЪЛЖАВАНЕ срока за получаване на офертите/заявленията за участие


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор разяснение на постъпило запитване

Решение

Обявление

Изисквания и указания

Методика

Техническа спецификация

Количествена сметка

Образци

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и укрепване  на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 12.12.2012г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.


 1. Процедура: Смирненски СМР - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)