Процедура: ВиК СМР

Дата на публикуване: 05.12.2012 00:00
24.04.2012
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен

довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”


Информация за преписката
Номер: 00477-2012-0002Решение ПП-08-8-1 от 01.04.2014г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

Решение № 9 (ПП-08-27) от 28.08.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
------------------------------------------------------------------------------------------------
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Заповед № ПП-08-25/02.07.2013г. на Кмета на Община Брусарци, с която се връща работата на комисията на етап "разглеждане на техническите предложения на участниците в Плик 2" по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара” и при спазване на указанията в горецитираната Заповед, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 15.08.2013г.от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров”№ 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 1359/20.11.2012г. на КЗК, по преписка с Вх. № КЗК 1067/1105/2012 на Комисия за защита на конкуренцията, с което е отменено Решение № 8 (12-00-251)/08.10.2012г. на Кмета на Община Брусарци за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара” и при спазване на диспозитива на решението на КЗК, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 07.06.2013г.от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров”№ 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Писмо № ПП-08-3 от 15.04.2013г. за удължаване срока на подадените оферти.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - относно банковите гаранции

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до 16:30 часа на 12.06.2012г.

 - Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа в срок до 22.06.2012г.

 - Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, в 13:00 часа  на 26.06.2012г.

 - Всяко заинтересовано лице, в случай, че смята за необходимо, може да посети строителните площадки. С цел улеснение на желаещите да посетят мястото, което ще бъде извършено строителството, Възложителят организира оглед на обектите на 29.05.2012 год. и 31.05.2012 год. в часовете 10:00 до 12:00 часа и от14:00 до 16:00 часа. Пожелателно е заинтересованите лица да изпратят предварително писмено уведомление до Възложителя, в което да посочат дата на огледа, на който смятат да присъстват.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с.Крива Бара”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 21.09.2012г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за промяна № 4/07.05.2012г.
Документация - СЛЕД Решение за промяна № 4/07.05.2012г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за откриване № 3/24.04.2012г.
Обявление - 24.04.2012г.
Документация
КС - Брусарци  и  КС - Крива бара
Приложения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпили запитвания

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване от 30.05.2012г.
- файл-1;  файл-2

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване от 23.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпили запитвания от 22.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване от 18.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпили запитвания от 15 и 16.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване 10.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Относно Решение за Промяна


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване - 08.05.2012г.


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване - 03.05.2012г.

 1. Процедура: ВиК СМР - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)