2014 - Приключили

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020


Публикувано на: 29.12.2014
Валидно до: 27.01.2015

Уникален номер в регистъра на АОП: 00477-2014-0012

---------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура 

 
Публикувано на: 14.11.2014
Валидно до: 06.01.2015
Уникален номер в регистъра на АОП: 00477-2014-0011
---------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на: 05.11.2014
Валидно до: 14.11.2014
Уникален номер в регистъра на АОП: 9035602
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публична покана
за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване на проект за Общ Устройствен План на община Брусарци"

 

Публикувано на: 15.10.2014
Валидно до: 26.10.2014
Уникален номер в регистъра на АОП: 9034710

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2014

 Обособена позиция 1: „Ремонт физкултурен салон в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци”;

Обособена позиция 2: „Ремонт физкултурен салон в ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци”;

Обособена позиция 3: „Ремонт на кухня и сервизни помещения на Домашен социален патронаж  /ДСП/ гр. Брусарци”;

Обособена позиция 4: „Ремонт сграда на кметство с. Буковец”   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2014г.
Избор на изпълнител на СМР за "Ремонтно-възстановителни работи на църква "Св. Николай", с. Дондуково, община Брусарци"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2014г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2014
„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР на обекти: 1. СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ.Брусарци; 2. СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”
---------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2014г.
„Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проект„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с.Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец - Общ. Брусарци”, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2014г.
"Предоставяне консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документи за междинно и окончателно плащане относно проектите: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа I етап - с. Крива бара и хидрофорна станция за с. Крива бара""
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.06.2014г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.05.2014г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.04.2014г.

„Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци, по договор №12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2014г.
„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община Брусарци”
по обособени позиции:
ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел”

ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.01.2014г.

по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти, риба и яйца”

Обособена позиция 3 – „Млечни продукти

Обособена позиция № 4 – „Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки”

Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – „Препарати”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.01.2014г.

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”,

по две обособени позиции, както следва: 

1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;

2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за печатащи, копирни устройства и периферия”


 1. 2014 - Приключили - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)