Процедура: Път СМР

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00
30.06.2014г.

„Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400; участък от км11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 25 (ПП-08-176) / 12.12.2014г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител.


СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/III-112/ с. Смирненски - с. Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400; участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 08.12.2014г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 16 / ПП-08-112 от 07.08.2014г. за промяна 


До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ - Отговор-разяснение на постъпило запитване


Решение № 10 / ПП-08-64 от 30.06.2014г.

Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци

Проект на Договор

КСС

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ДАННИ ТЕРЕН

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

СХЕМИ


 1. Процедура: Път СМР - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: ВиК и Път Управление
 8. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)