Данъци и такси

Дата на публикуване: 11.01.2015 15:20

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
Проверете вашите данъци - ТУК

------------------------------------------------------------------------------------
 
Местни приходи

 
      
 • По банков път: Обслужваща банка- БАНКА "ДСК" АД
 • IBAN: BG 39STSA93008490050100
 • BIC:STSABGSF
 • Код за вид плащане за сметка 7311:
          
           1. Патентен данък                                                             441400

           2. Данък върху недвижимите имоти                            442100

           3. Данък върху наследствата                                         442200

           4. Данък върху превозните средства                           442300

           5. Такси за битови отпадъци                                          442400

           6. Данък при придобиване на имущества                    442500

           по дарения и възмезден начин
     
           7. Туристически данък                                                      442800

           8. Други данъци                                                                 443400

           9. Глоби, санкции и неустойки, лихви                           446500

           обезщетения и начети                                               
          
           10. Такси за административни услуги                            448007

           11. Такси за технически услуги                                        448001

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление и план-сметка за такса битови 2022г.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зповед на кмета на Община Брусарци за начина и реда за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019г.  виж тук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За освобождаване от такса смет

Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Брусарци, собствениците или ползвателите на имоти, които няма да се ползват през цялата година подават декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване в Общинска администрация – Отдел “Местни данъци и такси” до  31 ДЕКЕМВРИ на предходната година по образец. Не се освобождават от такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и от такса за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване.

Декларация за освобождаване от такса сметоизвозване и сметосъбиране
можете да изтеглите от тук в pdf. файл
 
Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване можете да изтеглите от тук в doc. файл


Наименование Брой тегления
TBO.pdf 225 Изтегли документ с име "TBO.pdf"
Plan smetka 2022.pdf 184 Изтегли документ с име "Plan smetka 2022.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
62% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)