Важни документи

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  

 1. Програма на Община Брусарци за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2015
 2. План за Енергийна ефективност 2010 – 2016
 3. Общинска Програма за енергийна ефективност 2012 – 2013

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 1. План за икономическо развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 3. План за действие на община Брусарци за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Брусарци 2011 – 2015
      2.   Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015     
      2.1. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинаска собственост в Община Брусарци за 2018

      3. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2012

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Общинска Стратегия (2011 - 2015) и План за развитие на социалните услуги
 2. Общинско планиране на социалните услуги – Доклад: „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Брусарци”
 3. Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП
 4. Годишен план за развитие на социалните услуги Община Брусарци 2013 - 2014
 5. Общинска програма за закрила на детето 2012
 6. Отчет по изпълнението на общинска програма за закрила на детето в община Брусарци през 2012
 7. Общинска стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020
 8. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Брусарци за периода 2012 - 2016
 9. Общинска програма за превенция и защита от домашно насилие 2013
  9.1. Oбщинска Програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2019 – 2020г.
 10. Междинен отчетен доклад по реализация на проект BG 05PO 001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" дейност "Пазач - невъоръжена охрана" за първо тримесечие на 2013 г. в община Брусарци.
 11. Правила за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци

        Приложение 1 и 2

          Приложение 3

 

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 1. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брусарци 2013
 2. Годишен план за паша в Община Брусарци за 2013 година
 3. Отчет за изпълнение на „Общинската програма за управление дейностите по отпадъците

        на територията на Община Брусарци” за 2012

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които

        трябва да отговарят за пътните превозни средства с животинска тяга в община

        Брусарци" за 2012г.

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на

        продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци" за 2012 г.

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи в

        общинския поземлен фонд" за 2012г.

 1. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията

        на община Брусарци за периода от 2012 до 2015 година.

 1. Отчет за изпълнението на "Програма за овладяване на популацията на

        безстопанствените   

        кучета на територията на община Брусарци за период от 2012 до 2015.

 

ДРУГИ

 

 1. Общинска Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Община Брусарци 2011 – 2020
 2. Програма за развитие на Читалищната дейност в Община Брусарци за 2012
 3. Справка за изпълнение решенията на общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Решения
 3. Заседание септември 2020
 4. Заседание септември извънредно 2020
 5. Заседание октомври 2020
 6. Заседание юли 2020
 7. Заседание август 2020
 8. Заседание юни 2020
 9. Заседание юни извънредно 2020
 10. Заседание май 2020
 11. Заседание ноември 2020
 12. Заседание април 2020
 13. Заседание март 2020
 14. Заседание февруари 2020
 15. Заседание декември 2019
 16. Правилник
 17. Протоколи
 18. Проекти на документи
 19. Комисии
 20. Ръководство
 21. Общински съветници
 22. Общински Съветници 2015 - 2019
 23. Ръководство 2015 - 2019
 24. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 25. Заседание януари 2020
 26. Заседание ноември 2019
 27. Мандат 2015 - 2019
 28. Заседание септември 2019
 29. Предстоящо заседание
 30. Важни документи 2011-2015
 31. Заседание юли 2019
 32. Заседание октомври 2019
 33. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 34. Заседание юни 2019
 35. Актуални наредби
 36. Заседания
 37. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 38. Заседание май 2019
 39. Заседание април 2019
 40. Заседание март 2019
 41. Заседание ноември 2018
 42. Заседание октомври 2018
 43. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 44. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 45. Заседание август извънредно 13.08.2018
 46. Заседание юли 2018
 47. Заседание февруари 2019
 48. Заседание юни 2018
 49. Заседание май 2018
 50. Заседание април 2018
 51. Заседание февруари 2018
 52. Заседание януари 2018
 53. Заседание септември 2018
 54. Заседание декември 2017
 55. Заседание ноември 2017
 56. Заседание януари 2019
 57. Заседание декември 2018
 58. Заседание октомври 2017
 59. Заседание септември 2017
 60. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 61. Заседание юли 2017
 62. Заседание март 2018
 63. Заседание юни 2017
 64. Заседание май 2017
 65. Заседание април 2017
 66. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 67. Заседание март 2017
 68. Заседание февруари 2017
 69. Заседание януари 2017
 70. Заседание декември 2016
 71. Заседание ноември 2016
 72. Заседание октомври 2016
 73. Заседание септември 2016
 74. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 75. Заседание юли 2016
 76. Заседание юни 2016
 77. Заседание май 2016
 78. Заседание май извънредно 10.05.2016
 79. Заседание април 2016
 80. Правилник 2015 - 2019
 81. Заседания 2015 - 2019
 82. Проекти на документи 2015 - 2019
 83. Протоколи 2015 - 2019
 84. Важни документи - Текуща страница
 85. Решения 2015 - 2019
 86. Комисии 2015 - 2019
 87. Заседание ноември 2015
 88. МАНДАТ 2011 - 2015
 89. Заседание октомври извънредно
 90. Заседание септември
 91. Заседание февруари 2016
 92. Тържествена сесия 14.08.2015
 93. Заседание юли 2015
 94. Заседание юли 2015 Извънредно
 95. Заседание юни 2015
 96. Заседание май 2015
 97. Заседание май 2015 извънредно
 98. Заседание април 2015
 99. Заседание януари 2016
 100. Наредби 2011-2015
 101. Заседание март 2016
 102. Заседание март 2015
 103. Заседание декември 2015
 104. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 105. Заседание 27 февруари 2015
 106. Заседание февруари 2015
 107. Заседание януари 2015
 108. Заседание декември 2014
 109. Заседание ноември 2014
 110. Заседание ноември 2014 извънредно
 111. Заседание октомври 2014
 112. Заседание юли 2014
 113. Заседание юни 2014
 114. Заседание септември 2014
 115. Заседание май 2014
 116. Проект на Наредба земя
 117. Докладна записка - Наредба земя
 118. Заседание април 2014
 119. Заседание декември 2013
 120. Заседание януари 2014
 121. Заседание септември 2014 извънредно
 122. Заседание февруари 2014
 123. Заседание март 2014
 124. заседание август 2014 извънредно
 125. Заседания 2011-2015
 126. Комисии 2011-2015
 127. Проекти на документи 2011-2015
 128. Предстоящо заседание 2011-2015
 129. Общински Съветници 2011-2015
 130. Ръководство 2011-2015
 131. Правилник 2011-2015
 132. МАНДАТ 2007 - 2011
 133. Решения 2011-2015
 134. Протоколи 2011-2015
 135. Решения - Мандат 2007 - 2011
 136. Протоколи - Мандат 2007 - 2011

Потърсете в сайта

Анкета

Какво смятате за кризата в страната ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Зле е :
0 % Complete (success)
Положението ще се оправи :
100 % Complete (success)
Ще видим :
0 % Complete (success)

Какво смятате за новата визия на сайта

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
69 % Complete (success)
Не ми допада :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
10 % Complete (success)