Заседание март 2020

Дата на публикуване: 07.04.2020 10:33

Заседание март - 30.03.2020г.

 

1. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната  стена  и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост:

1: Язовир „Липена” с площ 13412  кв.м.., намиращ се в землището на с.Василовци с идентификатори №10255.5.176   , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №1770/02.09.2019 г.

   - ДЗ

 

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –дворово място , описан в АЧОС № 2077/13.02.2020 г. и АЧОС №2199/04.03.2020г. , съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I,  кв.10 по плана на село Одоровци  с площ 970,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-УПИ VII-30; ЮИ- УПИ II- общ. а и ЮЗ- ПИ улица.

   - ДЗ

 

3. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –терен от 1192 кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-398, кв.68  и двуетажна сграда с комбинирани функции –РЗП 1092 кв.м., масивна временна тоалетна с площ 8 кв.м. и мазе с площ 20 кв.м. описани в АЧОС № 2076/13.02.2020 г., при граници на имота Север –УПИ X-401, кв.68 ; Запад –улица Г.Димитров ; Юг- улица Хр. Смирненски  и Изток – УПИ XIII-400, кв.68

   - ДЗ

 

4. Отдаване под наем на терени общинска собственост, необходими за спомагателна и допълнителна площадка, свързана с изграждането на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“

   - ДЗ

      

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Данов Илиев  с постоянен адрес с.Василовци, ул.”Христо Ботев” №14

   - ДЗ

 

6. Кандидатстване на Община Брусарци с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020; Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен приоритет №3 „Подобряване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни исоциални услуги от общ интерес”; Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3”

  - ДЗ

 

7. Отстраняване на допусната техническа грешка в чл. 52, ал. 1, т. 4 при измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приети с Решение № 46 от Протокол № 6/27.02.2020г.

   - ДЗ

 

8. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Брусарци

   - ДЗ

 

9. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Брусарци 2020-2022г.  

   - ДЗ

    

10. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2019 г. „

     - ДЗ

     

11. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2019 г.

     - ДЗ
12. Предоставяне на имот общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Монтана за безвъзмездно управление

     - ДЗ
13. Приемане на икономически мерки в подкрепа на бизнеса на територията на община Брусарци, ползващ имоти общинска собственост и засегнат от обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID-19.

    - ДЗ
    - Допълнение14. ПИТАНИЯ


 1. Заседание март 2020 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 3. Заседание декември 22.12.2021
 4. Заседание ноември 30.11.2021
 5. Заседание октомври 29.10.2021
 6. Заседание септември 30.09.2021
 7. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 8. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 9. Заседание юли 2021
 10. Заседание юни 2021
 11. Протоколи
 12. Заседание април 2021
 13. Заседание декември 2020
 14. Актуални наредби
 15. Заседания
 16. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 17. Предстоящо заседание
 18. Заседание септември 2020
 19. Заседание септември извънредно 2020
 20. Заседание октомври 2020
 21. Заседание юли 2020
 22. Заседание август 2020
 23. Заседание юни 2020
 24. Заседание юни извънредно 2020
 25. Заседание ноември 2020
 26. Заседание април 2020
 27. Заседание февруари 2020
 28. Заседание декември 2019
 29. Правилник
 30. Комисии
 31. Ръководство
 32. Общински съветници
 33. Общински Съветници 2015 - 2019
 34. Заседание януари 2020
 35. Заседание ноември 2019
 36. Мандат 2015 - 2019
 37. Заседание септември 2019
 38. Заседание май 2020
 39. Важни документи 2011-2015
 40. Заседание юли 2019
 41. Заседание октомври 2019
 42. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 43. Ръководство 2015 - 2019
 44. Заседание юни 2019
 45. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 46. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 47. Заседание май 2019
 48. Заседание април 2019
 49. Заседание март 2019
 50. Заседание ноември 2018
 51. Заседание октомври 2018
 52. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 53. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 54. Заседание август извънредно 13.08.2018
 55. Заседание юли 2018
 56. Заседание февруари 2019
 57. Заседание юни 2018
 58. Заседание май 2018
 59. Заседание април 2018
 60. Заседание февруари 2018
 61. Заседание януари 2018
 62. Заседание септември 2018
 63. Заседание декември 2017
 64. Заседание януари 2019
 65. Заседание декември 2018
 66. Заседание октомври 2017
 67. Заседание септември 2017
 68. Заседание ноември 2017
 69. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 70. Заседание юли 2017
 71. Заседание март 2018
 72. Заседание юни 2017
 73. Заседание май 2017
 74. Заседание април 2017
 75. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 76. Заседание март 2017
 77. Заседание февруари 2017
 78. Заседание януари 2017
 79. Заседание декември 2016
 80. Заседание ноември 2016
 81. Заседание октомври 2016
 82. Заседание септември 2016
 83. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 84. Заседание юли 2016
 85. Заседание юни 2016
 86. Заседание май 2016
 87. Заседание май извънредно 10.05.2016
 88. Заседание април 2016
 89. Правилник 2015 - 2019
 90. Заседания 2015 - 2019
 91. Проекти на документи 2015 - 2019
 92. Протоколи 2015 - 2019
 93. Решения 2015 - 2019
 94. Комисии 2015 - 2019
 95. Заседание ноември 2015
 96. МАНДАТ 2011 - 2015
 97. Заседание октомври извънредно
 98. Заседание февруари 2016
 99. Тържествена сесия 14.08.2015
 100. Заседание юли 2015
 101. Заседание юли 2015 Извънредно
 102. Заседание юни 2015
 103. Заседание май 2015
 104. Заседание май 2015 извънредно
 105. Заседание април 2015
 106. Заседание януари 2016
 107. Наредби 2011-2015
 108. Заседание септември
 109. Заседание март 2016
 110. Заседание февруари 2021
 111. Заседание март 2015
 112. Заседание декември 2015
 113. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 114. Заседание 27 февруари 2015
 115. Заседание февруари 2015
 116. Заседание януари 2015
 117. Заседание декември 2014
 118. Заседание ноември 2014
 119. Заседание ноември 2014 извънредно
 120. Заседание октомври 2014
 121. Заседание юли 2014
 122. Заседание юни 2014
 123. Заседание септември 2014
 124. Проект на Наредба земя
 125. Докладна записка - Наредба земя
 126. Заседание април 2014
 127. Заседание декември 2013
 128. Заседание януари 2014
 129. Заседание септември 2014 извънредно
 130. Заседание февруари 2014
 131. Заседание март 2014
 132. Заседание май 2014
 133. заседание август 2014 извънредно
 134. Заседания 2011-2015
 135. Комисии 2011-2015
 136. Проекти на документи 2011-2015
 137. Предстоящо заседание 2011-2015
 138. Общински Съветници 2011-2015
 139. Ръководство 2011-2015
 140. Правилник 2011-2015
 141. МАНДАТ 2007 - 2011
 142. Решения 2011-2015
 143. Протоколи 2011-2015
 144. Решения - Мандат 2007 - 2011
 145. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 146. Заседание март 2021
 147. Важни документи
 148. Решения
 149. Заседание януари 2021
 150. Заседание май 2021
 151. Проекти на документи

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
68% Complete (success)
Не ми допада :
25% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)