Заседание март 2020

Дата на публикуване: 07.04.2020 10:33

Заседание март - 30.03.2020г.

 

1. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната  стена  и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост:

1: Язовир „Липена” с площ 13412  кв.м.., намиращ се в землището на с.Василовци с идентификатори №10255.5.176   , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №1770/02.09.2019 г.

   - ДЗ

 

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –дворово място , описан в АЧОС № 2077/13.02.2020 г. и АЧОС №2199/04.03.2020г. , съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I,  кв.10 по плана на село Одоровци  с площ 970,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-УПИ VII-30; ЮИ- УПИ II- общ. а и ЮЗ- ПИ улица.

   - ДЗ

 

3. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –терен от 1192 кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-398, кв.68  и двуетажна сграда с комбинирани функции –РЗП 1092 кв.м., масивна временна тоалетна с площ 8 кв.м. и мазе с площ 20 кв.м. описани в АЧОС № 2076/13.02.2020 г., при граници на имота Север –УПИ X-401, кв.68 ; Запад –улица Г.Димитров ; Юг- улица Хр. Смирненски  и Изток – УПИ XIII-400, кв.68

   - ДЗ

 

4. Отдаване под наем на терени общинска собственост, необходими за спомагателна и допълнителна площадка, свързана с изграждането на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“

   - ДЗ

      

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Данов Илиев  с постоянен адрес с.Василовци, ул.”Христо Ботев” №14

   - ДЗ

 

6. Кандидатстване на Община Брусарци с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020; Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен приоритет №3 „Подобряване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни исоциални услуги от общ интерес”; Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3”

  - ДЗ

 

7. Отстраняване на допусната техническа грешка в чл. 52, ал. 1, т. 4 при измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приети с Решение № 46 от Протокол № 6/27.02.2020г.

   - ДЗ

 

8. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Брусарци

   - ДЗ

 

9. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Брусарци 2020-2022г.  

   - ДЗ

    

10. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2019 г. „

     - ДЗ

     

11. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2019 г.

     - ДЗ
12. Предоставяне на имот общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Монтана за безвъзмездно управление

     - ДЗ
13. Приемане на икономически мерки в подкрепа на бизнеса на територията на община Брусарци, ползващ имоти общинска собственост и засегнат от обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID-19.

    - ДЗ
    - Допълнение14. ПИТАНИЯ


 1. Заседание март 2020 - Текуща страница
 2. Заседание декември 20.12.2022
 3. Заседание ноември 30.11.2022
 4. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 5. Заседание октомври 31.10.2022
 6. Заседание септември 30.09.2022
 7. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 8. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 9. Заседание юли 2022
 10. Заседание юни 2022
 11. Заседание май 2022
 12. Извънредно заседание май 03.05.2022
 13. Заседание април 2022
 14. Заседание март 2022
 15. Заседание февруари 2022
 16. Заседание януари 2022
 17. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 18. Заседание декември 2021
 19. Заседание ноември 2021
 20. Заседание октомври 2021
 21. Заседание септември 2021
 22. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 23. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 24. Заседание юли 2021
 25. Заседание юни 2021
 26. Протоколи
 27. Заседание април 2021
 28. Заседание декември 2020
 29. Актуални наредби
 30. Заседания
 31. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 32. Предстоящо заседание
 33. Заседание септември 2020
 34. Заседание септември извънредно 2020
 35. Заседание октомври 2020
 36. Заседание юли 2020
 37. Заседание август 2020
 38. Заседание юни 2020
 39. Заседание юни извънредно 2020
 40. Заседание ноември 2020
 41. Заседание април 2020
 42. Заседание февруари 2020
 43. Заседание декември 2019
 44. Правилник
 45. Комисии
 46. Ръководство
 47. Общински съветници
 48. Общински Съветници 2015 - 2019
 49. Заседание януари 2020
 50. Заседание ноември 2019
 51. Мандат 2015 - 2019
 52. Заседание септември 2019
 53. Заседание май 2020
 54. Важни документи 2011-2015
 55. Заседание юли 2019
 56. Заседание октомври 2019
 57. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 58. Ръководство 2015 - 2019
 59. Заседание юни 2019
 60. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 61. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 62. Заседание май 2019
 63. Заседание април 2019
 64. Заседание март 2019
 65. Заседание ноември 2018
 66. Заседание октомври 2018
 67. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 68. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 69. Заседание август извънредно 13.08.2018
 70. Заседание юли 2018
 71. Заседание февруари 2019
 72. Заседание юни 2018
 73. Заседание май 2018
 74. Заседание април 2018
 75. Заседание февруари 2018
 76. Заседание януари 2018
 77. Заседание септември 2018
 78. Заседание декември 2017
 79. Заседание януари 2019
 80. Заседание декември 2018
 81. Заседание октомври 2017
 82. Заседание септември 2017
 83. Заседание ноември 2017
 84. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 85. Заседание юли 2017
 86. Заседание март 2018
 87. Заседание юни 2017
 88. Заседание май 2017
 89. Заседание април 2017
 90. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 91. Заседание март 2017
 92. Заседание февруари 2017
 93. Заседание януари 2017
 94. Заседание декември 2016
 95. Заседание ноември 2016
 96. Заседание октомври 2016
 97. Заседание септември 2016
 98. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 99. Заседание юли 2016
 100. Заседание юни 2016
 101. Заседание май 2016
 102. Заседание май извънредно 10.05.2016
 103. Заседание април 2016
 104. Правилник 2015 - 2019
 105. Заседания 2015 - 2019
 106. Проекти на документи 2015 - 2019
 107. Протоколи 2015 - 2019
 108. Решения 2015 - 2019
 109. Комисии 2015 - 2019
 110. Заседание ноември 2015
 111. МАНДАТ 2011 - 2015
 112. Заседание октомври извънредно
 113. Заседание февруари 2016
 114. Тържествена сесия 14.08.2015
 115. Заседание юли 2015
 116. Заседание юли 2015 Извънредно
 117. Заседание юни 2015
 118. Заседание май 2015
 119. Заседание май 2015 извънредно
 120. Заседание април 2015
 121. Заседание януари 2016
 122. Наредби 2011-2015
 123. Заседание септември
 124. Заседание март 2016
 125. Заседание февруари 2021
 126. Заседание март 2015
 127. Заседание декември 2015
 128. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 129. Заседание 27 февруари 2015
 130. Заседание февруари 2015
 131. Заседание януари 2015
 132. Заседание декември 2014
 133. Заседание ноември 2014
 134. Заседание ноември 2014 извънредно
 135. Заседание октомври 2014
 136. Заседание юли 2014
 137. Заседание юни 2014
 138. Заседание септември 2014
 139. Проект на Наредба земя
 140. Докладна записка - Наредба земя
 141. Заседание април 2014
 142. Заседание декември 2013
 143. Заседание януари 2014
 144. Заседание септември 2014 извънредно
 145. Заседание февруари 2014
 146. Заседание март 2014
 147. Заседание май 2014
 148. заседание август 2014 извънредно
 149. Заседания 2011-2015
 150. Комисии 2011-2015
 151. Проекти на документи 2011-2015
 152. Предстоящо заседание 2011-2015
 153. Общински Съветници 2011-2015
 154. Ръководство 2011-2015
 155. Правилник 2011-2015
 156. МАНДАТ 2007 - 2011
 157. Решения 2011-2015
 158. Протоколи 2011-2015
 159. Решения - Мандат 2007 - 2011
 160. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 161. Заседание март 2021
 162. Важни документи
 163. Решения
 164. Заседание януари 2021
 165. Заседание май 2021
 166. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)