Заседание март 2020

Дата на публикуване: 07.04.2020 10:33

Заседание март - 30.03.2020г.

 

1. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната  стена  и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост:

1: Язовир „Липена” с площ 13412  кв.м.., намиращ се в землището на с.Василовци с идентификатори №10255.5.176   , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №1770/02.09.2019 г.

   - ДЗ

 

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –дворово място , описан в АЧОС № 2077/13.02.2020 г. и АЧОС №2199/04.03.2020г. , съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I,  кв.10 по плана на село Одоровци  с площ 970,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-УПИ VII-30; ЮИ- УПИ II- общ. а и ЮЗ- ПИ улица.

   - ДЗ

 

3. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –терен от 1192 кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-398, кв.68  и двуетажна сграда с комбинирани функции –РЗП 1092 кв.м., масивна временна тоалетна с площ 8 кв.м. и мазе с площ 20 кв.м. описани в АЧОС № 2076/13.02.2020 г., при граници на имота Север –УПИ X-401, кв.68 ; Запад –улица Г.Димитров ; Юг- улица Хр. Смирненски  и Изток – УПИ XIII-400, кв.68

   - ДЗ

 

4. Отдаване под наем на терени общинска собственост, необходими за спомагателна и допълнителна площадка, свързана с изграждането на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“

   - ДЗ

      

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Данов Илиев  с постоянен адрес с.Василовци, ул.”Христо Ботев” №14

   - ДЗ

 

6. Кандидатстване на Община Брусарци с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020; Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен приоритет №3 „Подобряване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни исоциални услуги от общ интерес”; Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3”

  - ДЗ

 

7. Отстраняване на допусната техническа грешка в чл. 52, ал. 1, т. 4 при измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приети с Решение № 46 от Протокол № 6/27.02.2020г.

   - ДЗ

 

8. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Брусарци

   - ДЗ

 

9. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Брусарци 2020-2022г.  

   - ДЗ

    

10. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2019 г. „

     - ДЗ

     

11. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2019 г.

     - ДЗ
12. Предоставяне на имот общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Монтана за безвъзмездно управление

     - ДЗ
13. Приемане на икономически мерки в подкрепа на бизнеса на територията на община Брусарци, ползващ имоти общинска собственост и засегнат от обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID-19.

    - ДЗ
    - Допълнение14. ПИТАНИЯ


 1. Заседание март 2020 - Текуща страница
 2. Заседание май 30.05.2022
 3. Извънредно заседание май 03.05.2022
 4. Заседание април 2022
 5. Заседание март 2022
 6. Заседание февруари 2022
 7. Заседание януари 2022
 8. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 9. Заседание декември 2021
 10. Заседание ноември 2021
 11. Заседание октомври 2021
 12. Заседание септември 2021
 13. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 14. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 15. Заседание юли 2021
 16. Заседание юни 2021
 17. Протоколи
 18. Заседание април 2021
 19. Заседание декември 2020
 20. Актуални наредби
 21. Заседания
 22. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 23. Предстоящо заседание
 24. Заседание септември 2020
 25. Заседание септември извънредно 2020
 26. Заседание октомври 2020
 27. Заседание юли 2020
 28. Заседание август 2020
 29. Заседание юни 2020
 30. Заседание юни извънредно 2020
 31. Заседание ноември 2020
 32. Заседание април 2020
 33. Заседание февруари 2020
 34. Заседание декември 2019
 35. Правилник
 36. Комисии
 37. Ръководство
 38. Общински съветници
 39. Общински Съветници 2015 - 2019
 40. Заседание януари 2020
 41. Заседание ноември 2019
 42. Мандат 2015 - 2019
 43. Заседание септември 2019
 44. Заседание май 2020
 45. Важни документи 2011-2015
 46. Заседание юли 2019
 47. Заседание октомври 2019
 48. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 49. Ръководство 2015 - 2019
 50. Заседание юни 2019
 51. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 52. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 53. Заседание май 2019
 54. Заседание април 2019
 55. Заседание март 2019
 56. Заседание ноември 2018
 57. Заседание октомври 2018
 58. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 59. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 60. Заседание август извънредно 13.08.2018
 61. Заседание юли 2018
 62. Заседание февруари 2019
 63. Заседание юни 2018
 64. Заседание май 2018
 65. Заседание април 2018
 66. Заседание февруари 2018
 67. Заседание януари 2018
 68. Заседание септември 2018
 69. Заседание декември 2017
 70. Заседание януари 2019
 71. Заседание декември 2018
 72. Заседание октомври 2017
 73. Заседание септември 2017
 74. Заседание ноември 2017
 75. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 76. Заседание юли 2017
 77. Заседание март 2018
 78. Заседание юни 2017
 79. Заседание май 2017
 80. Заседание април 2017
 81. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 82. Заседание март 2017
 83. Заседание февруари 2017
 84. Заседание януари 2017
 85. Заседание декември 2016
 86. Заседание ноември 2016
 87. Заседание октомври 2016
 88. Заседание септември 2016
 89. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 90. Заседание юли 2016
 91. Заседание юни 2016
 92. Заседание май 2016
 93. Заседание май извънредно 10.05.2016
 94. Заседание април 2016
 95. Правилник 2015 - 2019
 96. Заседания 2015 - 2019
 97. Проекти на документи 2015 - 2019
 98. Протоколи 2015 - 2019
 99. Решения 2015 - 2019
 100. Комисии 2015 - 2019
 101. Заседание ноември 2015
 102. МАНДАТ 2011 - 2015
 103. Заседание октомври извънредно
 104. Заседание февруари 2016
 105. Тържествена сесия 14.08.2015
 106. Заседание юли 2015
 107. Заседание юли 2015 Извънредно
 108. Заседание юни 2015
 109. Заседание май 2015
 110. Заседание май 2015 извънредно
 111. Заседание април 2015
 112. Заседание януари 2016
 113. Наредби 2011-2015
 114. Заседание септември
 115. Заседание март 2016
 116. Заседание февруари 2021
 117. Заседание март 2015
 118. Заседание декември 2015
 119. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 120. Заседание 27 февруари 2015
 121. Заседание февруари 2015
 122. Заседание януари 2015
 123. Заседание декември 2014
 124. Заседание ноември 2014
 125. Заседание ноември 2014 извънредно
 126. Заседание октомври 2014
 127. Заседание юли 2014
 128. Заседание юни 2014
 129. Заседание септември 2014
 130. Проект на Наредба земя
 131. Докладна записка - Наредба земя
 132. Заседание април 2014
 133. Заседание декември 2013
 134. Заседание януари 2014
 135. Заседание септември 2014 извънредно
 136. Заседание февруари 2014
 137. Заседание март 2014
 138. Заседание май 2014
 139. заседание август 2014 извънредно
 140. Заседания 2011-2015
 141. Комисии 2011-2015
 142. Проекти на документи 2011-2015
 143. Предстоящо заседание 2011-2015
 144. Общински Съветници 2011-2015
 145. Ръководство 2011-2015
 146. Правилник 2011-2015
 147. МАНДАТ 2007 - 2011
 148. Решения 2011-2015
 149. Протоколи 2011-2015
 150. Решения - Мандат 2007 - 2011
 151. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 152. Заседание март 2021
 153. Важни документи
 154. Решения
 155. Заседание януари 2021
 156. Заседание май 2021
 157. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)