Проекти на документи 2019-2023

Дата на публикуване: 19.07.2022 14:55

19.07.2022

Покана за публично обсъждане на отчет бюджет 2021г.
Докладна записка изпълнение на бюджет 2021г.
Публично презентация бюджет 2021г.


06.04.2022

Мотиви към Проект за изменение и допълнение за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Брусарци - виж тук


28.02.2022

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове се публикуват мотиви към проект - виж тук


01.04.2021

Съгласно чл.194 от АПК, уведомяваме всички заинтересовани лица за Решение № 3060/09.03.2021г. на Върховен административен съд София, постановено по адм.дело № 308/2019г., с което се отменя Решение № 456 от 30.09.2019г., постановено по адм. дело № 308/2019г. по описа на АС Монтана, в частта, в която е отхвърлен протеста на РП-Лом и прогласява нищожността на разпоредбите на чл. 67, чл. 68, чл. 69, чл.70 и чл. 71 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Брусарци (Приета с Решение № 292 от Протокол № 40/29.07.2014г.; Изм. с Решение № 456/30.09.2019г. на АС Монтана, Изменена с Решение № 3060/09.03.2021г. на ВАС, София).

 

 

Решение № 3060/09.03.2021г. на Върховен административен съд София и Решение № 456 от 30.09.2019г. на АС Монтана - виж тук
01.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.77 от Административно – процесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА, Община Брусарци уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт нормативен акт е да приведе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Брусарци в съответствие с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Брусарци или на e-mail: brusartsi_adm@abv.bg в срок до 19.02.2021г.

Срокът на представяне на становища и предложения по проекта на Наредбата е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

-  Измененията на Закона за предучилищно и училищно образование са извършени в ДВ, бр. 82 от 2020г. от 18.09.2020г. и влизат в сила от 01.01.2021г., което предполага и приложението на новите такси да стане, считано от началото на 2021г.

Проектът на Наредбата изисква анализ на финансирането от Държавата и възможностите за дофинансиране от Община Брусарци, което бе възможно да се осъществи едва след издаването на РМС № 790 от 30.10.2020г., в което е определен нормативът за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021г.

Проект на наредба и мотиви

Справката е качена на 19.2.2021г.
09.07.2020Отчет бюджет 2019 - виж тук
27.04.2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Брусарци - виж тук

Справката е качена на 28.05.2020г.


13.03.2020


Съгласно чл.194 от АПК, уведомяваме всички заинтересовани лица за Решение № 111 от 24.02.2020г. на Административен съд –Монтана, постановен по адм. дело № 626/2019г., с което се обявява за НИЩОЖНА по протест на Окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура - Монтана Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Брусарци (приета с Решение № 327/Протокол № 51/30.07.2019г.на Общински съвет Брусарци.)

 

Решение № 111 от 24.02.2020г. на Административен съд – Монтана - виж тук20.02.2020


Доклад от Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни засеатели за Окръжен съд - Монтана


06.02.2020

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана

 

 

 На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с решение № 22/20.12.2019 г. на Общински съвет Брусарци публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Монтана, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 1. Тони Методиев Владиславов

Временната комисия при общински съвет-Брусарци съобщава на допуснатите кандидати, че изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 20.02 2020 г./ четвъртък/  от 9.00 часа в сградата на Община Брусарци, ул. „Георги Димитров“ № 85, ет. 2, Заседателна зала.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Брусарци становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Александър Борисов,

Председател на ВК за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд  – Монтана

 

 

Документи на допуснатия кандидат  за съдебен заседател за ОС- Монтана - виж тук


27.01.2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МДТ - ТУК

Справка


08.01.2020

МОТИВИ  КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с решение №12, Протокол№ 3 от 17.12.2015г., изм.с решение 120/27.02.2018г. на АС-Монтана, изм. с решение 401/17.07.2018.г на АС-Монтана)

 Работата, правата и задълженията на Общинските съвети са регламентирани и уредени в Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Съгласно чл.21, ал.2 и ал.3 от същия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, в т. ч. и „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Правилникът урежда устройството и реда за конституиране на общинския съвет; ръководните и работните му органи, както и реда за тяхното избиране, права, задължения и отговорности; начини на свикване и провеждане на заседанията му; реда за внасяне, разглеждане на проекти и вземане на решения; финансовото осигуряване на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

Към настоящия момент действа Правилник, който е приет с Решение № 12/17.12.2015 година, изм. с Решение 120/27.02.2018г на АС-Монтана, изм. с Решение 401/17.07.2018г на АС-Монтана. Поради настъпили промени е констатирана необходимост от изменение и допълнение на някои норми, по отношение на финансовото обезпечаване работата на общинския съвет и финансовите възможности на общината.

           С оглед факта, че новоизбраният Общински съвет Брусарци е конституиран на 06.11.2019г. и с оглед предстоящия край на бюджетната година, е необходима бързина при уреждането на устройството и дейността на същия.

          Належалата  нужда от незабавното изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци(Правилник)  се обосновава от необходимостта да бъде разгледан въпросът за финансовата обезпеченост на общинския съвет за новия мандат. Затова, с оглед подобряване организацията на работата на Съвета и постоянните комисии към него, за нас като общински съветници възникна неотложен ангажимент да предприемем своевременни действия за промени, изменения и допълнения, който да намерят отражения в действащия Правилник.

           Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак, съгласно чл. 76, ал.3 от АПК не позволява тази свобода да излиза извън  очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.

         С Решение № 24/20.12.2019 г. на ОбС – Брусарци е създадена временна комисия със задача да изготви за обсъждане и приемание  проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.      

 В общински съвет е постъпила Докладна записка с Вх № РД-01-06-7/08.01.2020г. от Председателя на временната комисия, където са изложени причините, мотивите за изменение и допълнение в  Правилника, както и проект  за решение.

        Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

 

         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община  Брусарци и на информационното табло в сградата ет.1 на 08.01.2020г. като на заинтересованите лица се предоставя възможност за предложения и становища по проекта.

       Предвид гореизложеното и с оглед недопускане на пропуски в работата и дейността на Общински съвет-Брусарци, както и с оглед своевременно вземане на необходимите решения, засягащи цялостната дейност на Общинска администрация Брусарци и на основание чл. 26, ал.4, изр. Второ от Закона за нормативните актове, срокът за становища и предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Брусарци е 14-дневен от датата на публикуване на същия, ведно с мотивите към него на интернет страницата на Община Брусарци.

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Владиславов Йорданов - Председател на Временната комисия, създадена с Решение № 24/20.12.2019 г. на ОбС Брусарци

 

        Относно : Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

          УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

  С Решение № 24/ 20.12.2019 г. на ОбС – Брусарци беше сформирана временна комисия със задача изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация.  В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

  Към настоящия момент действа Правилник, който е приет с Решение № 12/17.12.2015 година. Поради настъпили промени е констатирана необходимост от изменение и допълнение на някои норми, по отношение на финансовото обезпечаване работата на общинския съвет и финансовите възможности на общината.

  Поради това, комисията предлага изменение и допълнение на Глава III, чл.10 от Правилника :

  -Ал.2 да  се измени и придобие следната редакция: „Възнаграждението на Председателя на ОбС се определя в размер на 80% от основната заплата на кмета на общината.

  -Ал.3 да се измени и придобие следната редакция „Възнаграждението на Председателя на ОбС по ал.2 се определя за 40 часа седмично работно време или 8 часа дневно.

  -Ал.4 (нова) Работното време на Председателя е 4 часа дневно.

  -Ал.5 ( нова) Председателя на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или несъвместими с неговото правно положение.

  -Чл.87, ал.1 да се измени и придобие  следната редакция „За участие и работа в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 325 лв.

  При така предложените промени ще бъде необходимо осигуряването на 60730 лева за възнаграждение и осигуровки , и за издръжка и представителни разходи в размер на 5000 лева от общинския бюджет или общо от общинския бюджет трябва да бъдат осигурени 65730 лв.

  Предвид гореизложеното, предлагам ОбС-Брусарци да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА  чл.7, ал.1 и чл.15 от ЗНА и във връзка с чл.76, ал.1 и 3 от АПК ОбС Брусарци

 

Р Е Ш И:

 

Приема  предложените промени за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Брусарци, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация,  както следва:

- Чл. 10, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Възнаграждението на         Председателя на ОбС се определя в размер на 80%от основната заплата на кмета на общината.

- Чл. 10, ал.3 се изменя и придобива следната редакция „Възнаграждението на    Председателя на ОбС по ал.2 се определя за 40 часа седмично работно време или 8 часа дневно.

- Чл. 10, ал.4 (нова) Работното време на Председателя е 4 часа дневно.

- Чл. 10, ал.5 ( нова) Председателя на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или несъвместими с неговото правно положение.

      - Чл.87, ал.1 се изменя и придобива следната редакция „За участие и работа в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 325 лв.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

    ЙОРДАН ВЛАДИСЛАВОВ


Приложение

Справка
06.01.2020
                                                       

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Монтана

 

 

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ ,във връзка с Писмо с Вх.№ РД-01-03-211/15.11.2019г. и в изпълнение на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Брусарци от 20.12.2019г., Общински съвет Брусарци открива процедура за подбор на кандидати  за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана за мандат 2020-2024г.

Съгласно решение на Общото събрание  на съдиите от  Апелативен съд – София е утвърден за община Брусарци 1/един/ брой заседатели за Община Брусарци. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са както следва:

І. Изисквания към кандидатите на основание чл.67,ал.1 , ал.3 от ЗСВ:

 • За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страда от психически заболявания.
 • Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в общински съвет Брусарци следните документи, съгласно чл.68, ал.3 от ЗСВ:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие;
 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Брусарци, етаж 2, в сградата на Община Брусарци, ул. „Георги Димитров”  № 85  от 06.01.2020г. до 24.01.2020г. до 17:00ч. по образец.

Телефон за информация: 09783 2211

 ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на община Брусарци най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.  Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Монтана.

Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Брусарци заедно с протокола от изслушването.

Образци на документи:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Писмено съгласие;
 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3;

 

 


05.12.2019ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ - ВИЖ ТУК

Справка


Наименование Брой тегления
Motivi Naredba MDT.pdf 83 Изтегли документ с име "Motivi Naredba MDT.pdf"
Motivi pravilnik zaplati suvetnici 2022.pdf 73 Изтегли документ с име "Motivi pravilnik zaplati suvetnici 2022.pdf"
Spravka obshtestveni konsultacii NMTC.pdf 226 Изтегли документ с име "Spravka obshtestveni konsultacii NMTC.pdf"
 1. Проекти на документи 2019-2023 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 3. Заседание октомври 31.10.2022
 4. Заседание септември 30.09.2022
 5. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 6. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 7. Заседание юли 2022
 8. Заседание юни 2022
 9. Заседание май 2022
 10. Извънредно заседание май 03.05.2022
 11. Заседание април 2022
 12. Заседание март 2022
 13. Заседание февруари 2022
 14. Заседание януари 2022
 15. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 16. Заседание декември 2021
 17. Заседание ноември 2021
 18. Заседание октомври 2021
 19. Заседание септември 2021
 20. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 21. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 22. Заседание юли 2021
 23. Заседание юни 2021
 24. Протоколи
 25. Заседание април 2021
 26. Заседание декември 2020
 27. Актуални наредби
 28. Заседания
 29. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 30. Предстоящо заседание
 31. Заседание септември 2020
 32. Заседание септември извънредно 2020
 33. Заседание октомври 2020
 34. Заседание юли 2020
 35. Заседание август 2020
 36. Заседание юни 2020
 37. Заседание юни извънредно 2020
 38. Заседание ноември 2020
 39. Заседание април 2020
 40. Заседание март 2020
 41. Заседание февруари 2020
 42. Заседание декември 2019
 43. Правилник
 44. Комисии
 45. Ръководство
 46. Общински съветници
 47. Общински Съветници 2015 - 2019
 48. Заседание януари 2020
 49. Заседание ноември 2019
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Заседание септември 2019
 52. Заседание май 2020
 53. Важни документи 2011-2015
 54. Заседание юли 2019
 55. Заседание октомври 2019
 56. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 57. Ръководство 2015 - 2019
 58. Заседание юни 2019
 59. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 60. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 61. Заседание май 2019
 62. Заседание април 2019
 63. Заседание март 2019
 64. Заседание ноември 2018
 65. Заседание октомври 2018
 66. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 67. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 68. Заседание август извънредно 13.08.2018
 69. Заседание юли 2018
 70. Заседание февруари 2019
 71. Заседание юни 2018
 72. Заседание май 2018
 73. Заседание април 2018
 74. Заседание февруари 2018
 75. Заседание януари 2018
 76. Заседание септември 2018
 77. Заседание декември 2017
 78. Заседание януари 2019
 79. Заседание декември 2018
 80. Заседание октомври 2017
 81. Заседание септември 2017
 82. Заседание ноември 2017
 83. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 84. Заседание юли 2017
 85. Заседание март 2018
 86. Заседание юни 2017
 87. Заседание май 2017
 88. Заседание април 2017
 89. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 90. Заседание март 2017
 91. Заседание февруари 2017
 92. Заседание януари 2017
 93. Заседание декември 2016
 94. Заседание ноември 2016
 95. Заседание октомври 2016
 96. Заседание септември 2016
 97. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 98. Заседание юли 2016
 99. Заседание юни 2016
 100. Заседание май 2016
 101. Заседание май извънредно 10.05.2016
 102. Заседание април 2016
 103. Правилник 2015 - 2019
 104. Заседания 2015 - 2019
 105. Проекти на документи 2015 - 2019
 106. Протоколи 2015 - 2019
 107. Решения 2015 - 2019
 108. Комисии 2015 - 2019
 109. Заседание ноември 2015
 110. МАНДАТ 2011 - 2015
 111. Заседание октомври извънредно
 112. Заседание февруари 2016
 113. Тържествена сесия 14.08.2015
 114. Заседание юли 2015
 115. Заседание юли 2015 Извънредно
 116. Заседание юни 2015
 117. Заседание май 2015
 118. Заседание май 2015 извънредно
 119. Заседание април 2015
 120. Заседание януари 2016
 121. Наредби 2011-2015
 122. Заседание септември
 123. Заседание март 2016
 124. Заседание февруари 2021
 125. Заседание март 2015
 126. Заседание декември 2015
 127. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 128. Заседание 27 февруари 2015
 129. Заседание февруари 2015
 130. Заседание януари 2015
 131. Заседание декември 2014
 132. Заседание ноември 2014
 133. Заседание ноември 2014 извънредно
 134. Заседание октомври 2014
 135. Заседание юли 2014
 136. Заседание юни 2014
 137. Заседание септември 2014
 138. Проект на Наредба земя
 139. Докладна записка - Наредба земя
 140. Заседание април 2014
 141. Заседание декември 2013
 142. Заседание януари 2014
 143. Заседание септември 2014 извънредно
 144. Заседание февруари 2014
 145. Заседание март 2014
 146. Заседание май 2014
 147. заседание август 2014 извънредно
 148. Заседания 2011-2015
 149. Комисии 2011-2015
 150. Проекти на документи 2011-2015
 151. Предстоящо заседание 2011-2015
 152. Общински Съветници 2011-2015
 153. Ръководство 2011-2015
 154. Правилник 2011-2015
 155. МАНДАТ 2007 - 2011
 156. Решения 2011-2015
 157. Протоколи 2011-2015
 158. Решения - Мандат 2007 - 2011
 159. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 160. Заседание март 2021
 161. Важни документи
 162. Решения
 163. Заседание януари 2021
 164. Заседание май 2021

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)