Проект на Наредба земя

Дата на публикуване: 16.05.2014 15:31

Проект на Наредба

За изменение на чл. 35

 

ОБЩИНА  БРУСАРЦИ

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

 

 

 


 

 

(Приета  с решение № 57,  протокол № 9 от 25.04.2012 г.)

(Изменена  с решение № 180,  протокол № 25 от 21.06.2012 г.)

 

гр.Брусарци

м. юни 2013г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.      Глава I.

       Общи положения ………………………………………..……………….…….. 3 стр.

2.      Глава II.

Предоставяне под наем и аренда на свободни земи от Общинския Поземлен Фонд (ОПФ) ……………………………………………….………………..….. 3 стр.

3.      Раздел I.

       Организиране и провеждане на публични търгове ………………..….… 4 стр.

4.      Раздел II.

       Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси ….…. 6 стр.

5.      Глава III.

Предоставяне под наем на мери, пасища и ливади от Общинския Поземлен Фонд (ОПФ) на земеделски стопани животновъди ……….…………….. 8 стр.

6.      Глава IV.

       Отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от ОПФ .. 10 стр.

7.      Глава V.

       Наемни цени и отношения ……………………………………………….… 11 стр.

8.      Глава VI.

       Административно - наказателни разпоредби …………………..………. 11 стр.

9.      Допълнителни разпоредби …….………………………………………………… 11 стр.

10.   Преходни и Заключителни разпоредби ………………………………….…..… 12 тр.
Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 С тази наредба се уреждат реда и условията за стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в съответствие с действащата нормативна уредба: Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и  Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл.2 (1) Земеделските земи от общински поземлен фонд са публична и частна общинска собственост.

            (2) Земеделски земи - публична общинска собственост, са всички имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера

            (3) Земеделски земи - частна общинска собственост, са всички други имоти от общинския поземлен фонд.

Чл.3 Стопанисването и управлението на земите от общинския поземлен фонд се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.4 Контролът по предоставяне под наем на земите от общинския поземлен фонд се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.5  Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда на физически и юридически лица.

Чл.6  Разпореждането със земи от общинския поземлен фонд, свързано с покупка, продажба и замяна, се осъществява от Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост /ЗОС/ и „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" – гр. Брусарци.

 

 

Глава II

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА СВОБОДНИ ЗЕМИ ОТ

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.7 Отдаването под наем и аренда на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва при условия и по ред, определени от общинския съвет с Наредба за стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс.

Чл.8 Срокът за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд е до 10 години.

  Чл.9 Физически и юридически лица, които са наемали или арендовали земеделски земи от ОПФ в предходни години и не са заплатили дължимите по договор парични вноски или наемните правоотношения са прекратени поради нарушения на договорни клаузи, не се допускат до участие в публичен търг или публично оповестен конкурс на земеделски земи от ОПФ за срок от 3 години от констатиране на нарушението.

Чл.10 (1) Имотите от общинския поземлен фонд, предназначени за създаване на трайни насаждения се определят с решение на Общинския съвет.

           (2) Земеделски земи, общинска собственост, предназначени за създаване на трайни насаждения, се отдават под аренда.

           (3) Желаещите да наемат земеделска земя под аренда, подават заявление до   Кмета   на Общината, в което посочват точното местонахождение на имота /землище, номер на имот, както и кратко описание на инвестиционното намерение/.

 (4) Кметът на Общината внася в Общинският съвет предложение за отдаване под аренда.

Чл.11 Общинският съвет с решението за отдаване под аренда определя и минималния размер на арендното плащане.

 

РАЗДЕЛ I

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Чл. 12 (1) Ежегодно след издаване Заповед на Министъра на земеделието и храните за процедура по провеждане на търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд за съответната стопанска година, Кмета на Общината издава заповед за провеждането на публични търгове за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд, която съдържа:

1.  описанието на обекта на търга ;

2.  вида на търга - с явно или тайно наддаване;

3.  условията за участие в търга;

4.  размера и срока за плащане на депозита за участие в търга;

5.  условията за плащане на цената;

6.  мястото и срока за получаване на документи за участие в търга;

7.  мястото и срока за подаване на документи за участие в търга;

8.  мястото на обявяване на информацията за земите - обект на търга;

9.  мястото, деня и часа на провеждането на търга (тръжните сесии);

10.стъпката за наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по-     голяма от 10% от началната тръжна цена.

(2) Подготовката и организацията на търговете се извършва от лице заемащо длъжност ”Екология и Земеделие” в Община Брусарци.

(3) Началните тръжни цени за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд се определят с съгласно чл. 35, ал. 1.

(4) Със Заповедта по ал.1 се утвърждават и тръжната документация и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

(5)   Комисията по провеждане на търга се състои от председател и от 4 до 8 члена, определени със заповед на Кмета на Общината.

(6)  Заповедта за провеждане на публичните търгове се обявява по електронен път в официалната интернет страница на Община Брусарци, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

(7) Публичните търгове са с явно или тайно наддаване.

(8) Тръжната процедура се провежда не по-късно от 15 дни от датата на
обявяването й.

Чл. 13 (1) Право на участие в публичните търгове имат всички физически лица, както и физически и юридически лица, които са:

1.са регистрирани, като земеделски производители.

  2.са управители или членове на управителните органи на кандидата, и не са   лишени от правото да упражняват търговска дейност;

3.  не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4.  не се намират в ликвидация;

5.нямат парични задължения към общината, както и към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

 (2) Обстоятелствата по  т. 5, на преходната алинея  се удостоверяват с  документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по ал.1,т.2, т.З и т.4 с декларация.

Чл. 14 (1) Кандидатите за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, представят:

1.  заявление за участие по образец;

2.  квитанция за внесен депозит за участие в съответната процедура;

3.  заверено копие от картата за регистрация за земеделски производител;

4.  регистрация по Закона за търговскиа регистър;

5.  заверено копие от БУЛСТАТ;

  6. удостоверения от компетентните органи по чл. 13, ал. 1, т. 5 ;

7. декларации - по чл.13, ал. 1, т. 2 ,т.З и т.4;

  8. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез
пълномощник;

 Чл. 15 (1) Документите за участие в публичен търг се приемат в общинска администрация. Те се представят в запечатан непрозрачен плик. Пликовете се завеждат във входящ дневник, а на преносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемането им.

 (2) При публичен търг с тайно наддаване ценовите предложения се поставят в запечатан малък непрозрачен плик. Предложението съдържа:

1.точно посочване на името на кандидата, посочват се други данни,
индивидуализиращи кандидата (ЕГН;
ЕИК по Булстат; седалище; адрес; регистрация по Закона за търговскиа регистър )

 2. пълното наименование на обекта на търга;

            3. предложената цена изписана с цифри и думи, която не може да бъде по-ниска от                 началната. При различие между цифри и думи е валидно изписването с думи.

(3)   Пликът с предложението се поставя в голям плик, в който се поставят и документите на участника по чл. 14, ал. 1.

(4)   Не се приемат предложения, представени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, или подадени след изтичане на регламентирания срок.

(5)   Тръжната комисия се назначава от Кмета на Общината след изтичането на срока за приемане на предложенията.

Чл.16 (1) В  деня   и  часа, определени  за  провеждането  на тръжната сесия, председателят на комисията:

               1.проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите, в случаите на присъствен публичен търг;

  2.обявява откриването на търга;

               3.отваря пликовете с документите на участниците;

               4.проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията за провеждане на процедурата;

               5.обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание.

(2)   Редовните предложения, при публичен търг с тайно наддаване се заверяват най-малко от двама от членовете на комисията. Комисията подрежда предложенията в зависимост от размера на предложената цена за всеки обект на търга. Председателят на комисията обявява на присъстващите класираните на първо и второ място кандидати и подреждането на останалите предложения.

(3)   При публичен търг с явно наддаване, наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена по реда на постъпване на документите за участие, разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно или кратно на стъпката за наддаване. Преди третото обявяване на дадено предложение, председателят на комисията предупреждава, че това е последното обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва.

(4)   Публичен търг се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена. В случай, че в резултат на декласиране на участници, поради нередовност остане само един кандидат, участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(5)   Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство. За решението се съставя протокол в два екземпляра, подписан от всички членове на комисията, с който се класират участниците на първо и второ място и подреждането на останалите кандидати.

(6)   Въз основа на протокола от търга, Кметът на Общината издава заповед, с която се определя наемател или арендатор, наемната цена, условията и сроковете за плащането.

(7)   Заповедта по предходната алинея се издава в 7-дневен срок от получаване на протокола на тръжната комисия, обявява се на видно място в сградата на общината и може да се обжалва от останалите участници в търга по реда на ГПК.

Чл.17 В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

Чл.18 (1) След влизане в сила на заповедта по чл.16, ал.6, Кмета на Общината в 14-дневен срок, сключва договор за наем или аренда със определения наемател (арендатор). В договора задължително се включват условията, при които е спечелен публичния търг.

(2)   При отказ на определения наемател (арендатор) да сключи договор по ал.1, кандидатът, класиран на второ място, се поканва да сключи договор при предложената от него цена, но не по-ниска от 90 на сто от цената, предложена от първия кандидат. В случай на отказ процедурата се прекратява.

(3)   Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след приключването на тръжната процедура, а депозитът на кандидата, класиран на второ място - след подписването на договора за наем или за аренда със спечелилия кандидат.

(4)   Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор.

(5)   Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизане в сила на съдебното решение.

Чл. 19 Когато в процедурата участва само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

 

 

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

 

Чл.20 (1) Заповедта за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публично оповестен конкурс се издава от Кмета на Общината в случаите, когато освен размера на цената е поставил специфични изисквания към обекта на конкурса и изпълнението им е подчинено на определени условия и могат да бъдат:

1.Заплащане на определена цена;

2.Запазване или създаване на работни места;

3.Извършване на инвестиции, свързани с опазване или възстановяване на околната среда;

4.Специфични технологични или технически изисквания за изпълнение в обекта, предмет на конкурса;

5.Други условия и изисквания към участниците, включително и такива, които следва да бъдат изпълнени преди сключване на договора.

(2)   Кметът на Общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на конкурса.

(3)   Заповедта по ал.1 задължително съдържа:

1.  описание на земеделските земи - обект на конкурса;

2.  минимална конкурсна цена;

3.  мястото, сроковете и цената за закупуване на конкурсната документация;

4.  размерът на депозита за участие в конкурса;

5. мястото, срока и реда за подаване на предложенията от участниците в конкурса.

Чл.21 (1) Организацията и провеждането на конкурса се извършват от комисия, която се състои от председател и от 4 до 8 членове, като в нейния състав се включват юрист и икономист, определени със заповед на Кмета на Общината.

(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й.

(3)   Член на комисията не може да бъде лице, което е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса или с членове на неговите управителни или контролни органи. Членовете на комисията представят на Кмета на Общината декларация за наличието или липсата на обстоятелствата по изречение първо при тяхното назначаване.

(4)   Всички лица, имащи достъп до конкурсната документация и до предложенията и разясненията на участниците в конкурса, подписват декларация за опазване на търговска и служебна тайна.

Чл.22 Конкурсната документация за отдаване под наем или аренда на земеделски земи се одобрява от Кмета на Общината и включва:

1.  заповедта за откриване на конкурса;

2.  пълно описание на обекта на конкурса;

3.  условията на конкурса и изискванията към участниците;

4.  списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите;

5.  времето и начина за оглед на обекта на конкурса;

6.  методика за оценяване на предложенията;

7.  проект на договор за наем или аренда.

Чл.23 (1) Участниците в конкурса поставят предложенията в запечатан малък непрозрачен плик. Предложението съдържа:

 1.точно посочване на името на кандидата, посочват се други данни
индивидуализиращи кандидата (ЕГН;
ЕИК по Булстат; седалище; адрес; регистрация по Закона за търговскиа регистър)

2.   пълното наименование на обекта на конкурса;

3.   разработки по условията на конкурса;

  4. предложена конкурсна цена, изписана с цифри и думи, която не може да бъде по-ниска от минималната конкурсна цена.

(2) Пликът с предложението се поставя в голям плик, в който се поставят и документите на участника по чл.14, ал.1. Върху плика се изписва обекта на конкурса.

(3) Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общинска администрация. На вносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемане на документите.

(4)  Не се приемат предложения, представени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.

(5) Конкурсната комисия се назначава от Кмета на Общината след изтичането на срока за приемане на предложенията.

Чл.24 (1) Заседанието на конкурсната комисия за преценка на допустимостта на предложенията се провежда в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на предложенията. Кандидатите могат да присъстват на заседанието. Председателят проверява дали пликовете са запечатани и с ненарушена цялост, съобщава общия брой на предложенията и отваря пликовете по реда на тяхното приемане.

(2)    Не се разглеждат предложения:

1.  които са подадени извън срока, определен със заповедта;

2.  които не съдържат изискуемите документите;

3.  наддавателното предложение на които е под минималната конкурсна цена.

 (3)  На заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват
присъствието на кандидатите и направените констатации относно допуснатите до
конкурса предложения, както и декласираните кандидати с посочване на конкретното     основание. Протоколът се оповестява на присъстващите, като те се считат за уведомени.

(4)  Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок писмени разяснения по предложенията. Разясненията не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.

  Чл.25 (1) Когато в срока, определен в заповедта, постъпи предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил конкурса по предложената от него цена и конкурсни условия, които не могат да бъдат под минимално определените.

(2)  Когато в срока по ал.1 не постъпи предложение Кметът на Общината може да извърши промени в условията на конкурса, включително да намали началната конкурсна цена.

(3) Промените в условията на конкурса по ал.2 се оповестяват по реда на
обявяването му.

          Чл.26 Конкурсната   комисия   разглежда   допуснатите   до   участие   в   конкурса предложения. Тя представя в 3-дневен срок след приключване на своята работа доклад с предложения за определяне на участник, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници съобразно удовлетворяването на конкурсните условия.

Чл.27 (1) Кметът на Общината в 3-дневен срок от получаването на доклада на конкурсната комисия, със своя заповед определя участника, спечелил конкурса.

(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.

(3) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.
Уведомлението може да бъде изпратено на адрес или по факс и е-
mail, посочен от кандидатите.

           (4) Със заповедта по ал. 1 се освобождават депозитите на участниците, като се задържат депозита на спечелилия конкурса и на класирания на второ място кандидат, до сключване на договор с класирания на първо място.

            (5) В случай, че спечелилият конкурса участник откаже да сключи договор, Кмета на Общината може с нова заповед да определи за спечелил конкурса кандидата, класиран на второ място, удовлетворил конкурсните условия.

(6) В случай, че определените за спечелили конкурса кандидати по ал.4 и ал.5 не сключат договор, депозитът им се задържа.

(7) В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.

Чл.28 (1) При възникнали процедури по обжалване, след започване на стопанската година Кметът на Общината, може да сключи договор за наем с определеният наемател, за срок до произнасяне по жалбата с влязло в сила съдебно решение. Земеделските земи по договора, могат да се ползват само за отглеждане на едногодишни полски култури.

          (2) Решението на съда се изпълнява след изтичането на стопанската година.


Глава III

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ-

ЖИВОТНОВЪДИ

 

Чл.29 (1) Общинският съвет ежегодно приема с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

1.  размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2.    правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината:

(а)перспективен експлоатационен план за паша;

(б)частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

(в)частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

(г)прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

(д)мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

(е)ветеринарна профилактика;

(ж)частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

         (з)построяване на навеси;

         (и)охрана;

         (й)режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

          3. годишен план за паша

4. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;

 5. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.

(2) Към решението се прилага списък с данни за земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3) Кметът на общината, кметството съгласува списъка с Общинската веринарна инспекция /ОВИ/.

(4)   Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(5)  Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на ползвателите.

Чл.30 Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделски и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

Чл. 31 (1) Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата  се определят с решение на Общински съвет.

 (2) Приходите от наемите и арендните плащания по ал.1 се разпределят в бюджета на общината.

           (3) В Договорите за наем и аренда се предвижда индексация на наемната или арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

 Чл. 32 (1) Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

(2) Договорите за наем и аренда за индивидуално ползване могат да се прекратят преди изтичането на срока и когато ползвателят:

1.  не отговаря на условията за отдаване на земеделски земи под наем или аренда;

2.  не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл.42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

Глава IV

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ

 

Чл.33 (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1.когато са заети с трайни насаждения;

2.когато не са използвани две и повече  стопански години;

 3.в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината).

             4.в други случаи определени в закон.

(2) Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината  до 31 август на съответната година определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

(3) Регистърът на земеделските земи по ал.1 и ал.2 се обявява на видно място в общината и съответното кметство. В обявата се посочват условията, срокът за приемане на заявления и изискващите се документи, наемната цена и изискването същата да е платена при сключване на договора за наем.

(4) Срокът за приемане на заявления не може да бъде по-кратък от 14 дни, считано от деня на обявяването.

          (5) Лицата подават заявление в Община Брусарци и прилагат:

1. заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. удостоверение за актуално състояние;

3.заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър
БУЛСТАТ;

4. за физически лица - копие от лична карта, без изискванията по т.1- 3;

5.документ за липса на задължения по договори за ползване на земи от общинския поземлен фонд;

6. удостоверение за липса на задължения към общината.

         (6) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на заявленията и определя срок за класиране на кандидатите и за сключване на договори за наем с класираните лица.

         (7) Комисията разглежда и класира заявленията по реда на постъпването им. Заявления, които не отговарят на изискванията на ал.4 се оставят без разглеждане и не участват в класирането. За работата си комисията съставя протокол, в който посочва класираните кандидати.

         (8) Въз основа на протокола по ал. 6 и документ за платената наемна цена Кметът на Общината сключва договори с класираните лица за едногодишно ползване под наем на маломерните имотите от общинския поземлен фонд.

Чл.З4 (1) Комисията по чл.34 от ЗСПЗЗ назначена със заповед на Кмета на Общината извършва не по-малко от две проверки през текущата стопанска година на земите от общинския поземлен фонд отдадени под наем и информира Кмета на Общината за състоянието и ползването им.

(2) При констатиране на неправомерно ползване на земи от общинския поземлен фонд, установените нарушители заплащат в касата на Общината наем в двоен размер, определен от наема по сключен договор с редовен наемател на имот, разположен най-близо до имота, за който е констатирано нарушението.

 

Глава V

НАЕМНИ ЦЕНИ И ОТНОШЕНИЯ

        

 Чл.35. (1) (Изм. с Решение № ……./……. г.) Началния размер на годишната наемна цена за 1 (един) декар земя от ОПФ е равен на началната тръжна цена, определена със Заповед на Министъра на земеделието и храните за отглеждане на едногодишни полски култури от ДПФ за съответната стопанска година, съгласно чл. 47 е от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

 (2) (Изм. с Решение № ……./……. г.) Наемът на земи от Общинския поземлен фонд, заети с трайни насаждения (лозя и овощни дървета), е равен на началната тръжна цена, определена със заповед на Министъра на земеделието и храните за земи, заети с трайни насаждения от Държавния поземлен фонд за съответната стопанска година, съгласно чл. 47 е от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

 (3) (Изм. с Решение № ……./……. г.) Наемът на земи от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ливада” и „пасище, мера” е равен на началната тръжна цена, определена със заповед на Министъра на земеделието и храните за същите от Държавния поземлен фонд за съответната стопанска година, съгласно чл. 47 е от Правилника за прилагане Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

            Чл.36. (1) Наемът за съответната стопанска година се изплаща еднократно при подписване на  договора.


Глава VI

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.37 (1) За нарушения на разпоредбите на тази Наредба виновните лица се наказват с глоба в размер от 20 до 500 лева освен, ако по закон не е предвидено друго наказание.

(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл.38 Процедурата по установяване на нарушенията, издаването на актовете и наказателните постановления и тяхното обжалване, се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

 §1. маломерни имоти" по смисъла на чл.33, ал.2, са имоти с площ до 10 дка.

§2. По смисъла на тази наредба ''пасищни'' животни са  говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§3. По смисъла на тази наредба "общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

§4. "постоянни пасища" са поддържани площи, използвани за отглеждане на треви и други тревисти фуражни растения, възникнали по естествен начин (самозасяване) или чрез култивация (засяване), и които не са включени в сеитбооборот в продължение на 5 и повече години или няма да бъдат включвани в ротацията на културите (сеитбооборота) за поне 5 последователни години от датата на промяната в начина на трайно ползване. Постоянните пасища включват:

1."пасища'' постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопанските животни. Коситбата може да се извършва, като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели.

2."ливади"- постоянни пасища с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на фураж (сено), чрез коситба или за паша на селскостопански животни.

3."мери'' са постоянни пасища, разположени в близост до населени места, които се ползват само за паша на селскостопански животни.

§5. "Трева и други тревисти фуражни растения'' са всички растения (тревни растителни съобщества от многогодишни житни и бобови треви и/или разнотреви), които по традиция се срещат в естествените пасища или обикнове но се включват в смесите за семена за пасища или ливади в България (независимо дали се използват или не за паша на селскостопански животни).

§6. Негодни за подпомагане по схемата за единно плащане на площ са:

1.   постоянни пасища или части от тях, заети от дървесна и/или храстовидна растителност с височина над 50см. (за клек и хвойна и под 50см), при гъстота, надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за защита на водите и почвата;

2.   постоянни пасища или части от тях, заети от храстовидна и/или дървесна растителност с гъстота, която не позволява свободно пашуване на селскостопанските животни;

3.   частите от постоянните пасища, заети със сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени и други подобни трайно неподходящи за подпомагане площи, когато те заемат общо повече от 100 кв.м. от площта на постоянното пасище;

4.   постоянни пасища, от чиято площ над 60% е заета от нежелана растителност, храсти, дървета и/или други трайно неподходящи за подпомагане площи.

§ 7. „Стопанската година” започва от 1 октомври на съответната година и свърша на 1 октомври следващата година.

Преходни и Заключителни разпоредби

§1. Настоящата Наредба отменя Раздел трети, Глава трета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / Приета  с Решение № 140, Протокол № 18 от 20.03.2009 г. на ОбС гр. Брусарци /

§ 2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Брусарци.

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 57, Протокол № 9/25.04.2012г., влиза в сила от деня на приемането и.

§ 5. За неуредени взаимоотношения по тази Наредба се прилагат ЗОС, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ


 1. Проект на Наредба земя - Текуща страница
 2. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 3. Заседание октомври 31.10.2022
 4. Заседание септември 30.09.2022
 5. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 6. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 7. Заседание юли 2022
 8. Заседание юни 2022
 9. Заседание май 2022
 10. Извънредно заседание май 03.05.2022
 11. Заседание април 2022
 12. Заседание март 2022
 13. Заседание февруари 2022
 14. Заседание януари 2022
 15. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 16. Заседание декември 2021
 17. Заседание ноември 2021
 18. Заседание октомври 2021
 19. Заседание септември 2021
 20. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 21. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 22. Заседание юли 2021
 23. Заседание юни 2021
 24. Протоколи
 25. Заседание април 2021
 26. Заседание декември 2020
 27. Актуални наредби
 28. Заседания
 29. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 30. Предстоящо заседание
 31. Заседание септември 2020
 32. Заседание септември извънредно 2020
 33. Заседание октомври 2020
 34. Заседание юли 2020
 35. Заседание август 2020
 36. Заседание юни 2020
 37. Заседание юни извънредно 2020
 38. Заседание ноември 2020
 39. Заседание април 2020
 40. Заседание март 2020
 41. Заседание февруари 2020
 42. Заседание декември 2019
 43. Правилник
 44. Комисии
 45. Ръководство
 46. Общински съветници
 47. Общински Съветници 2015 - 2019
 48. Заседание януари 2020
 49. Заседание ноември 2019
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Заседание септември 2019
 52. Заседание май 2020
 53. Важни документи 2011-2015
 54. Заседание юли 2019
 55. Заседание октомври 2019
 56. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 57. Ръководство 2015 - 2019
 58. Заседание юни 2019
 59. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 60. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 61. Заседание май 2019
 62. Заседание април 2019
 63. Заседание март 2019
 64. Заседание ноември 2018
 65. Заседание октомври 2018
 66. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 67. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 68. Заседание август извънредно 13.08.2018
 69. Заседание юли 2018
 70. Заседание февруари 2019
 71. Заседание юни 2018
 72. Заседание май 2018
 73. Заседание април 2018
 74. Заседание февруари 2018
 75. Заседание януари 2018
 76. Заседание септември 2018
 77. Заседание декември 2017
 78. Заседание януари 2019
 79. Заседание декември 2018
 80. Заседание октомври 2017
 81. Заседание септември 2017
 82. Заседание ноември 2017
 83. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 84. Заседание юли 2017
 85. Заседание март 2018
 86. Заседание юни 2017
 87. Заседание май 2017
 88. Заседание април 2017
 89. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 90. Заседание март 2017
 91. Заседание февруари 2017
 92. Заседание януари 2017
 93. Заседание декември 2016
 94. Заседание ноември 2016
 95. Заседание октомври 2016
 96. Заседание септември 2016
 97. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 98. Заседание юли 2016
 99. Заседание юни 2016
 100. Заседание май 2016
 101. Заседание май извънредно 10.05.2016
 102. Заседание април 2016
 103. Правилник 2015 - 2019
 104. Заседания 2015 - 2019
 105. Проекти на документи 2015 - 2019
 106. Протоколи 2015 - 2019
 107. Решения 2015 - 2019
 108. Комисии 2015 - 2019
 109. Заседание ноември 2015
 110. МАНДАТ 2011 - 2015
 111. Заседание октомври извънредно
 112. Заседание февруари 2016
 113. Тържествена сесия 14.08.2015
 114. Заседание юли 2015
 115. Заседание юли 2015 Извънредно
 116. Заседание юни 2015
 117. Заседание май 2015
 118. Заседание май 2015 извънредно
 119. Заседание април 2015
 120. Заседание януари 2016
 121. Наредби 2011-2015
 122. Заседание септември
 123. Заседание март 2016
 124. Заседание февруари 2021
 125. Заседание март 2015
 126. Заседание декември 2015
 127. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 128. Заседание 27 февруари 2015
 129. Заседание февруари 2015
 130. Заседание януари 2015
 131. Заседание декември 2014
 132. Заседание ноември 2014
 133. Заседание ноември 2014 извънредно
 134. Заседание октомври 2014
 135. Заседание юли 2014
 136. Заседание юни 2014
 137. Заседание септември 2014
 138. Докладна записка - Наредба земя
 139. Заседание април 2014
 140. Заседание декември 2013
 141. Заседание януари 2014
 142. Заседание септември 2014 извънредно
 143. Заседание февруари 2014
 144. Заседание март 2014
 145. Заседание май 2014
 146. заседание август 2014 извънредно
 147. Заседания 2011-2015
 148. Комисии 2011-2015
 149. Проекти на документи 2011-2015
 150. Предстоящо заседание 2011-2015
 151. Общински Съветници 2011-2015
 152. Ръководство 2011-2015
 153. Правилник 2011-2015
 154. МАНДАТ 2007 - 2011
 155. Решения 2011-2015
 156. Протоколи 2011-2015
 157. Решения - Мандат 2007 - 2011
 158. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 159. Заседание март 2021
 160. Важни документи
 161. Решения
 162. Заседание януари 2021
 163. Заседание май 2021
 164. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)