Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2021

Дата на публикуване: 07.10.2021 14:24
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
               
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 24.03.2021г. Ангелина Борисова Директор дирекция ОТСИПХД   изтегли    
2 26.03.2021г. Нели Иванова Старши счетоводител каса   изтегли    
3 26.03.2021г. Светла Йорданова Главен специалист   изтегли    
4 29.03.2021г. Дафина Оникова Главен специалист „Бюджет и финаси“   изтегли    
5 30.03.2021г. Поля Петрова Директор дирекция АИО и ФСД   изтегли    
6 09.04.2021г. Красимира Тодорова Главен специалист ГРАО   изтегли    
7 16.04.2021г. Росен Русинов Секретар на община   изтегли    
8 21.04.2021г. Костадинка Петрова Служител по сигурността на информацията   изтегли    
9 27.04.2021г. Стефка Иванова Главен инспектор МДТ   изтегли    
10 27.04.2021г. Петя Миланова Счетоводител МДТ   изтегли    
11 27.04.2021г. Анна Никитова Старши специалист МДТ   изтегли    
12 31.03.2021.г. Вяра Димитрова-Чезари Финансов контрольор   изтегли    
13 05.05.2021г. Славинка Иванова Старши специалист ГРАО   изтегли    
14 07.05.2021г. Виктория Маринова Старши специалист Адимистративно обслужване и търговия   изтегли    
15 10.05.2021г. Десислава Стоянова Главен специалист ГРАО   изтегли    
16 10.05.2021г. Вера Борисова Старши специалист   изтегли    
17 10.05.2021г. Ирена Иванова Главен експерт „Екология и земеделие“   изтегли    
18 11.05.2021г. Андриян Тодоров Главен специалист    изтегли    
19 11.05.2021г. Пенка Борисова Старши специалист      изтегли    
20 11.05.2021г. Елза Божинова Счетоводител   изтегли    
21 11.05.2021г. Емилия Иванова Главен специалист ОТС   изтегли    
22 11.05.2021г. Катя Милкова Спрециалист ОТС   изтегли    
23 11.05.2021г. Калин Петров Системен админитратор   изтегли    
24 11.05.2021г. Крумка Нисторова Старши специалист ЕСГРАОН   изтегли    
25 11.05.2021г. Катя Живкова-Евстатиева Специалист Бюджет   изтегли    
26 11.05.2021г. Фаня Кирилова Специалист ГРАО   изтегли    
27 12.05.2021г. Мирослава Манчева Старши специалист ФСД.Финанси и Бюджет   изтегли    
28 12.05.2021г. Димитринка Крумова Старши специалист ГРАО   изтегли    
29 13.05.2021г. Деислава Кирилова Младши експерт "ОС"   изтегли    
               
               
Кметове и кметски наместници
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 11.05.2021г. Владимир Владов Кмет    изтегли    
2 11.05.2021г. Цеко Цеков Кметски наместник   изтегли    
3 11.05.2021г. Димитър Димитров Кметски наместник   изтегли    
4 12.05.2021г. Огнян Йорданов Кмет    изтегли    
5 14.05.2021г. Галя Иванова Кметски наместник   изтегли    
6 14.05.2021г. Николай Никитов Кметски наместник   изтегли    
7 14.05.2021г. Роза Цанкова  Кметски наместник   изтегли    

Наименование Брой тегления
Ognqn Iordanov.pdf 17 Изтегли документ с име "Ognqn Iordanov.pdf"
Roza Tsankova.pdf 18 Изтегли документ с име "Roza Tsankova.pdf"
Tseko Tsekov.pdf 17 Изтегли документ с име "Tseko Tsekov.pdf"
Vladimir Vladov.pdf 20 Изтегли документ с име "Vladimir Vladov.pdf"
Galq Ivanova.pdf 19 Изтегли документ с име "Galq Ivanova.pdf"
Nikolai Nikitov.pdf 19 Изтегли документ с име "Nikolai Nikitov.pdf"
Dimitur Dimitrov.pdf 17 Изтегли документ с име "Dimitur Dimitrov.pdf"
Viktoriq Marinova.pdf 19 Изтегли документ с име "Viktoriq Marinova.pdf"
Vqra Chezari.pdf 15 Изтегли документ с име "Vqra Chezari.pdf"
Neli Ivanova.pdf 19 Изтегли документ с име "Neli Ivanova.pdf"
Petq Milanova.pdf 17 Изтегли документ с име "Petq Milanova.pdf"
Penka Borisova.pdf 17 Изтегли документ с име "Penka Borisova.pdf"
Polq Petrova.pdf 19 Изтегли документ с име "Polq Petrova.pdf"
Rosen Rusinov.pdf 19 Изтегли документ с име "Rosen Rusinov.pdf"
Slavinka Krumova.pdf 17 Изтегли документ с име "Slavinka Krumova.pdf"
Stefka Ivanova.pdf 17 Изтегли документ с име "Stefka Ivanova.pdf"
Vera Borisova.pdf 17 Изтегли документ с име "Vera Borisova.pdf"
Krumka Nistorova.pdf 18 Изтегли документ с име "Krumka Nistorova.pdf"
Svetla Iordanova.pdf 17 Изтегли документ с име "Svetla Iordanova.pdf"
Miroslava Mancheva.pdf 18 Изтегли документ с име "Miroslava Mancheva.pdf"
Irena Ivanova.pdf 18 Изтегли документ с име "Irena Ivanova.pdf"
Fanq Kirilova.pdf 19 Изтегли документ с име "Fanq Kirilova.pdf"
Anna Nikitova.pdf 15 Изтегли документ с име "Anna Nikitova.pdf"
Dafina Onikova.pdf 17 Изтегли документ с име "Dafina Onikova.pdf"
Desislava Kirilova.pdf 18 Изтегли документ с име "Desislava Kirilova.pdf"
Desislava Stoqnova.pdf 16 Изтегли документ с име "Desislava Stoqnova.pdf"
Dimitrinka Krumova.pdf 17 Изтегли документ с име "Dimitrinka Krumova.pdf"
Elza Bojinova.pdf 17 Изтегли документ с име "Elza Bojinova.pdf"
Emiliq Ivanova.pdf 17 Изтегли документ с име "Emiliq Ivanova.pdf"
Kalin Petrov.pdf 16 Изтегли документ с име "Kalin Petrov.pdf"
Katq Milkova.pdf 18 Изтегли документ с име "Katq Milkova.pdf"
Kostadinka Petrova.pdf 19 Изтегли документ с име "Kostadinka Petrova.pdf"
Krasimira Todorova.pdf 15 Изтегли документ с име "Krasimira Todorova.pdf"
Katq Evstatieva.pdf 18 Изтегли документ с име "Katq Evstatieva.pdf"
Andriqn Todorov.pdf 18 Изтегли документ с име "Andriqn Todorov.pdf"
Angelina Borisova.pdf 19 Изтегли документ с име "Angelina Borisova.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
68% Complete (success)
Не ми допада :
25% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)