Конкурси за незаети длъжности

Дата на публикуване: 18.01.2023 10:15
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
на основание чл. 91 от КТ
ще бъде проведена конкурсна процедура за назначаване на длъжността:

 

Директор в Център за обществена подкрепа гр. Брусарци
при следните условия:
 

 

 1. наименование на предприятието: Център за обществена подкрепа
 2. място: гр. Брусарци
 3. характер на работата: Организира, контролира и ръководи цялостната дейност в социалната услуга.
 4. изисквания за длъжността:
 • Образование: Висше;
 • Образователна степен: магистър;
 • Област на висшето образование: хуманитарните науки или икономическите специалности;
 • Професионален опит - минимум 3 години

     Допълнителни умения:

 • компютърна грамотност – работа с MS OFFICE, INTERNET и др.
 • комуникативност, работа в екип, инициативност, самоконтрол, толерантност и отговорност;
 • управление на персонал, планиране, бюджетиране, изпълнение и отчитане на дейността и взаимодействие с различни институции;
 • квалификация и опит в сферата на предоставяне на социални услуги – с предимство.
 1. начин за провеждане на конкурса:
  • Първи етап – Допустимост по документи;
  • Втори етап – Представяне/Защита на Програма за развитие на социалната услуга;
  • Трети етап – Интервю/събеседване с кандидатите върху нормативните документи, касаещи цялостната административно-управленска дейност на Центъра за обществена подкрепа, предложения за предоставяне на по-качествени социални услуги.

 

 1. необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (по образец)
 • Декларация (по образец)
 • СV – европейски формат
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на придобития професионален опит /трудова книжка, служебна книжка/;
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване – оригинал;
 • Програма за развитие на ЦОП – Брусарци – 3 екз. / Разработката да бъде не по-малко от 10 страници формат А4 и не повече от 20 стр./;

 

 1. място и срок за подаването им:
  • Документите за участие в конкурса ведно с Програма за развитие на социалната услуга се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в запечатан плик с обозначени – имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и наименование на конкурса;
 • Длъжностната характеристика за длъжността „Директор“ ще бъде предоставена на кандидатите при подаването на документите, за да се запознаят с нея.;
 • Документите се приемат на адрес: гр. Брусарци, ул.”Георги Димитров” № 85 в Център за административно обслужване /ЦАО/ на Общинска администрация, гр. Брусарци, всеки делничен ден от 08.00 часа до 17.00 часа до ХІІ.2022 г. включително. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, не се регистрират.


Заявление и декларация изтегли тук

Протокол допуснати не/допуснати кандидати тук

Протокол за проведен конкурс тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност: "Секретар община" към Общинска администрация - Брусарци


 - Обявление
 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл

 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

- Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Секретар община"

- Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността "Секретар община"


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавени служители на свободните длъжности: Директор дирекция „ОТСиПХД” към Общинска администрация - Брусарци.
Обявление
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да бъдат изтеглени от тук и тук
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор Дирекция"АИОиФСД"


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавени служители на свободните длъжности: Директор дирекция „АИО и ФСД” към Общинска администрация - Брусарци.
Обявление
Образци на заявление за участие в конкурс
и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
могат да се изтеглят от 
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/06570

Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция „АИО и ФСД” в общинска администрация Брусарци - файл тук


Протокол на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор Дирекция „АИО и ФСД“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите от провеждането на конкурса за
длъжността Директор Дирекция „АИО и ФСД“
--------------------------------------------------------------------------------

Заповед
за обявяване на конкурс за назначаване на държавени служители на свободните длъжности: Директор дирекция „АИО и ФСД” и Директор дирекция „ОТС,икономическа политика и хуманитарни дейности” към Общинска администрация - Брусарци.
Обявление
Образци на заявление за участие в конкурс
и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
могат да се изтеглят от http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/06570


Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция „АИО и ФСД” в общинска администрация Брусарци - файл тук
Списък на допуснатите кандидати - файл тук

Списък на недопуснатите кандидати - файл тук

Заповед за прекратяване конкурс - файл тук

Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция "ОТСИПХД" в общинска администрация Брусарци - файл тук
  
Списък на допуснатите кандидати - файл тук

Списък на недопуснатите кандидати - файл тук

Резултати от проведен конкурс за длъжността "Директор на Дирекция "ОТСИПХД" - файл тук


---------------------------------------------------------------------------------

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността Директор на ЦДГ "Мечо Пух" Крива бара

Обявление


---------------------------------------------------------------------------------

Заповед за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Директор дирекция „АИО и ФСД” към Общинска администрация - Брусарци.

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Директор дирекция „АИО и ФСД” към Общинска администрация - Брусарци.

Обявление

Образци на заявление за участие в конкурс
и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
могат да се изтеглят от http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/42639

Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция „АИО и ФСД” в общинска администрация Брусарци - файл тук
Списък на допуснатите кандидати - файл тук

Списък на недопуснатите кандидати - файл тук

---------------------------------------------------------------------------------

Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция "ОТСИПХД"" в общинска администрация Брусарци - файл тук
  
Списък на допуснатите кандидати - файл тук

Списък на недопуснатите кандидати - файл тук


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

за длъжността Директор на дирекция „ОТС, икономическа политика и хуманитарни дейности”

Общинска администрация гр. Брусарци със седалище и адрес: гр. Брусарци, ул. ”Г. Димитров” № 85 на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-02-09-320 / 11.11.2015 г. на Кмета на Община Брусарци обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

 1. Конкурсът се обявява за длъжността Директор на дирекция „ОТС, икономическа политика и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр. Брусарци.

 

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

степен на образование - висше „бакалавър”;

професионален опит - 4 години;

ранг - ІІІ младши;

 

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 2. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието:

Завършено образоване в сферата на хуманитарните дейности или техническите науки

Опит в разработването на стратегии, планове, програми свързани с регионалното развитие, териториалното и селищното развитие и др.; Опит в управление на проекти финансирани със средства от ЕС; Опит в областта на обществените поръчки; Компютърна грамотност;

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

Тест

Интервю

 

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба;

копие от диплома за завършено висше образование;

копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Брусарци, ул. ”Г.Димитров” № 85, в ЦУИГ на Общинска администрация гр. Брусарци лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Брусарци и се публикуват в електронната страница на общината.

 

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Директор дирекция „ОТС, икономическа политика и хуманитарни дейности” организира, планира, координира, контролира, ръководи и отговаря за дейността, и за изпълнението на задачите, възложени на служителите от дирекцията. Подпмага реализирането на правата и задълженията на кмета на общината. Ръководи методически и професионално, административното изпълнение на конкретните задачи поставяни за изпълнение и разработвани от дирекцията или от отделни служители. Отговаря в рамките на дадените му компетенции при разработването на задачи със съответните органи на държавно управление, местните органи на управление и други организации.

 

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 730 лв.


Образци на заявление за участие в конкурс и декларация почл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следните Интернет адреси: http://ar2.government.bg/ras/konkursi/;http://www.minfin.bg/bg/page/17 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Протокол от комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Директор на Дирекция "АИО и ФСД"" в общинска администрация Брусарци -  файл тук

Списък на допуснатите кандидати - файл тук

 

ЗА ДА ВИДИТЕ И ИЗТЕГЛИТЕ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО - WORDPDF.

О Б ЯВ Л Е Н И Е

 

      Общинска администрация Брусарци, ул.Г.Димитров"№85 , на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед№ РД-1249/08.10.2012г. на Кмета на община Брусарци

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „ДИРЕКТОР”

на дирекция „Админстративно, информацианно обслужване и финансово стопанска дейност”, както следва:

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-   образователна степен :висше,– магистър;

-   професионален опит: 4години

-   присъден ранг – III младши

2.   Допълнителните изисквания за длъжността са:

стратегическа, управленска, лидерска компетентност;
-
  умения за работа в екип;
-
  опит в разработване на стратегически документи;
-
  умения за работа с компютърна и информационна техника и системи;
-
   предпочитана специалност, по която е придобито образованието: икономика;

3.   Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

-        Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

      -   Професионална автобиография;

-        Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

-        Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност;

-        Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в10 дневен срок /от публикуване на обявлението/ в сградата на Община Брусарци, ул.”Г.Димитров” № 85, отдел “Човешки ресурси”., всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

6. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на таблото в сградата на общината – гр. Брусарци , ул.”Г.Димитров” № 85.

7.Описание на длъжността: Организира, възлага, координира и контролира дейността на всички административни звена в Дирекция „АИО и ФСД”.Ръководи цялостната работа по изготвяне на Бюджета на Общината, контролира изпълнението му и създава оптимални условия за спазване  на определените с нормативните документи приоритети.

8. Размер на основната заплата определена за длъжността – 700 лв.

 

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация почл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следните Интернет адреси: http://ar2.government.bg/ras/konkursi/http://www.minfin.bg/bg/page/17

 


 1. Конкурси за незаети длъжности - Текуща страница
 2. Търгове за земеделски земи
 3. Търгове за Имоти
 4. Конкурси за транспортни схеми

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)