Последни новини


09.07.2024

Със заповед № 3РД – 585/19.06.2024г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 53/петдесет и три/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 - Приложение 1
 - Приложение 2

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

 

Срок за подаване на документите до

16.08.2024г.

09.07.2024

Със заповед № РД–269/24.06.2024г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 153(сто петдесет и три) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа” № 18

Петко Петков, тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

26.08.2024г.


28.06.2024
за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци   На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3, ал.4  от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на заинтересованата общественост Проект на Наредба за изменение и...

28.06.2024

Уведомяваме Ви, че при благоприятни метеорологични условия от залез слънце – 21:30часа, ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ФОВАЛ  ЕК на 01.07.2024г. / понеделник / на територията на гр. Брусарци, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени!


26.06.2024
ИСКАНЕ за прценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ от фирма "ВЛАДЕЙ 7" ЕООД - село Крива бара

24.06.2024

Уведомяваме Ви, че при благоприятни метеорологични условия от залез слънце – 21:30часа, ще се извърши наземно пръскане против комари с препарат ФОВАЛ  ЕК на 26.06.2024г. / СРЯДА / на територията на населените места на Община Брусарци, съобразно изискванията на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

 При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени!


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци