Последни новини


20.07.2021
Уважаеми съграждани,
Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за управление на отпадъците на община Брусарци 2021-2028 г. Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на общината.
Вашето участие в процеса по разработване на Програмата е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на на важен стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.
Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. и е достъпна до 27 юли 2021 г.
Анкетата можете да изтеглите от www.brusartsi.com или да получите разпечатано копие на входа на Общината.
Попълнените анкети можете да изпращате на електронна поща brusartsi_adm@abv.bg или да оставяте на входа на Общината.


14.07.2021
ЗАПОВЕД

№ РД-02-09-192/14.07.2021 г.
гр. Брусарци

 

               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСА и чл. 44, т. 1 от Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци.
 

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

         Паркирането и преминаването на превозни средства и селскостопански инвентар по тротоарите и зелените площи на ул. „Георги Димитров“.
         На нарушителите да бъде наложена глоба съгласно чл. 60 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Брусарци.
         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Росен Русинов     – Секретар на Община Брусарци.
         Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

НАТАША МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Брусарци


09.07.2021

Със заповед ОХ-574/29.06.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155(сто петдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Асеновград и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

18.08.2021г.


05.07.2021

На  основание чл. чл.129, ал.2 от ЗУТ , съобщаваме на РАДОСЛАВ Б. ИВАНОВ – н-к на Филип М.Филипов, б.ж. на с.Дондуково, че със Заповед № РД-02-09-134/31.05.2021г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ с. Дондуково, за УПИ II-11, кв.2, като се променя предназначението „За жилищно строителство и складови дейности” с предвидените показатели за застрояване. Кадастралните и регулационните граници се запазват.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Брусарци до Административен съд гр. Монтана.


25.06.2021
В кметствата на територията на община Брусарци както и в общинска администрация Брусарци на 26.06.2021г. до 17:30ч. ще има дежурни служители които ще приемат:- Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;- Заявление за гласуване по настоящ адрес;- Заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители,...

07.06.2021
Уведомително писмо на 07.06.2021г. и 08.06.2021г. от 21:00  часа ще се проведе претиране за комари на територията на  община Брусарци

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци