Последни новини


21.02.2024

Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв, както следва:

 

  1. Длъжност: „Младши специалист” – 90 бр.;

Място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

  1. Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 60 бр..

Място за изпълнение на службата: Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен.

 

  1. Длъжност „Младши изпълнител“ – 100 бр..

Място за изпълнение на службата: Единен център за военна подготовка – гр. Плевен.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

        Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

30.04.2024г.


21.02.2024

Със заповед № 3РД–190/07.02.2024г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 28(двадесет и осем) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  • за в.ф.22980– София–7(седем) вакантни длъжности;
  • за в.ф.18270– Горна Малина–1(една) вакантна длъжности;
  • за в.ф.28860–Горна Малина–20(двадесет) вакантни длъжности.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

08.03.2024г.


21.02.2024

Със заповед РД-83/06.02.2024 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 174(сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във военни формирования от  Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

 Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

 

Срок за подаване на документите до

22.03.2024г.


21.02.2024

Със заповед № ОХ–17/09.01.2024г. на министъра на отбраната са обявени 3 /три/ вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 – София от състава на Командване за логистична поддръжка.

        Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от               40 години и да  имат висше образование.

Вакантните длъжности ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

 

Срок за подаване на документите до

29.03.2024г.


29.01.2024

Със заповед № ОХ-42/16.01.2024г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1дна) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34750 – Карлово за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в сраната или в чужбина.

 

Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

19.02.2024г.

29.01.2024

Със заповед № 3РД – 97/09.01.2024г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 55/петдесет и пет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

23.02.2024г.

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци