Последни новини


26.01.2023
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД БРУСАРЦИ
Адрес: град Брусарци, ул. Г. Трайков № 20
тел: 0895 330053

 

          Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучени в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално, педагогическо и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случай на родителско отчуждение и конфликт при развод/радяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
 
 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им;
 • Деца в риск от изоставяне от техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други рискове;
 • Бременни жени, родители или законни представители на деца в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
 • Деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
 • Деца с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява;
 • Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чиито потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна във ЦОП;
 • Деца с родители с чужбина и близките роднини, които са поели грижа за тях;
 
КАПАЦИТЕТ: 20 места
 
Центъра е разкрит на 01.12.2022 г. със Заповед № РД01-1455/11.08.2022 г. на Изпълнителния Директор на АСП. ЦОП се помещава в двуетажна сграда на втория етаж, която е общинска собственост. Обособени са три помещения, оборудвани с необходимата техника и мебели за работа на служителите, а още две помещения предстой да бъдат приспособени за работа. Екипа на социалната услуга, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала се състой от 4 специалисти назначени от 03.01.2023 г.: Директор, Социален работник, Педагог, Психолог и Хигиенист. Те ще предоставят социални услуги в общността на деца и техните семейства в риск, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности и до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа.
 
Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа на децата в риск и техните семейства, чрез превенция, обучения, консултиране и информиране.
 
Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:
 
 • Осигуряване най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • Зачитане достойнството на личността;
 • Уважение към личната история, етническата и културна идентичност;
 • Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;
 • Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
 • Доброволност за ползване на социалните услуги в ЦОП;
 • Поверителност.
 
 
Дейности
 • Социално, педагогическо и психологично консултиране на деца и семейства в риск;
 • Оценяване на родителски капацитет;
 • Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при раздяла;
 • Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
 • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
 • Семейно консултиране;
 • Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;
 • Психологическа подкрепа;
 
При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:
 
 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • Развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • Активно участие в обществения живот;
 • Информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • Специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;
 • Осигуряване правата на децата в областта на социалното подпомагане;
 
Насочването на децата към ЦОП се извършва от:
 
 • Дирекция "Социално подпомагане" гр. Лом с направление издадено от ОЗД или със заповед на директора на ДСП при отказ от страна на родителите/законните представители за ползване на услугата;
 
 • Други институции и организации като Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, детска педагогическа стая, полиция, съд и прокуратура;
 • Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.
 
Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.
 

24.01.2023

Със заповед ОХ-1160/14.12.2022г. на министъра на отбраната и заповед № РД – 36/11.01.2023г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2/две/ вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат висше образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

13.03.2023г.

18.01.2023

Със заповед № ОХ-1192/23.12.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 9(девет) длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, във Военномедицинска академия. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от               40 години.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

10.02.2023г.


12.01.2023
Протокол от заседание на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-02-09-62/24.03.2023 г. на Кмета на Община Брусарци.

10.01.2023

Със заповед № 3РД – 993/12.12.2022г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 30/тридесет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от      40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 - Приложение

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

10.02.2023г.

10.01.2023
Издадени заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ -  Монтана на основание чл. 37в, ал. 4 и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ - виж тук

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци