Последни новини


01.04.2021
Съгласно чл.194 от АПК, уведомяваме всички заинтересовани лица за Решение № 3060/09.03.2021г. на Върховен административен съд София, постановено по адм.дело № 308/2019г., с което се отменя Решение № 456 от 30.09.2019г., постановено по адм. дело № 308/2019г. по описа на АС Монтана, в частта, в която е отхвърлен протеста на РП-Лом и прогласява нищожността на разпоредбите на чл. 67, чл. 68, чл. 69, чл.70 и...

29.03.2021
Уведомление за инвестиционно предложениеПриложение

23.03.2021

Със заповед ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195(сто деветдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

23.04.2021г.


18.03.2021

Председателят на общинския съвет Катя Додева, на основание чл.140, ал..4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл.30, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци,  кани  неприсъствено жителите на община Брусарци, бизнеса, неправителствени организации, общински съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на културата  и всички заинтересовани лица на

 

Публично неприсъствено обсъждане на отчета за изпълнение  на бюджета на община Брусарци за 2020 г.      

 

            Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до  30.04.2021 г., съгласно заповед №РД-01-52 /26.01.2021 г.  на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по отчета на бюджета за 2020 г. да се изпращат по приложения формуляр с коректно попълнени всички реквизити, най-късно до 25.03.2021 г. 

на електронната поща на Община Брусарци: brusartsi_adm@abv.bg

 или в Центъра за административно обслужване на Община Брусарци: ул. „Г. Димитров ” № 85; ет.1, гише №1

Формулярът за предложения

Годишен отчет на бюджета за 2020 г. на община Брусарци17.02.2021
Във връзка с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ са издадени заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана, за землищата на община Брусарци.

- Приложение

- Приложение

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци