Последни новини


11.08.2022
Решение № МО 53-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - виж тук

11.08.2022
Програма за 19-20.08.2022г. по повод празника на Община Брусарци - виж тук

11.08.2022

Със заповед № РД-01-317/20.07.2022г. на командира на Военноморските сили са обявени 108/сто и осем/ вакантни длъжности за матроси/войници/ във военни формирования от Военноморските сили за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

07.09.2022г.

11.08.2022

Със  заповед  № РД–01–329/01.08.2022г. на  командира  на  Командване  за комуникационно–информационна поддръжка и киберотбрана /Командване КИПКО/  са  обявени  13/тринадесет/  войнишки  длъжности във  военни  формирования  на  пряко  подчинение  командира  на Командване КИПКО  за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

16.09.2022г.


03.08.2022
На 08, 09 и 10.08.2022г. ще бъде извършена профилактика на водопроводната мрежа от "Помпена станция" - с. Крива бара.
Водата в гр. Брусарци, с. Крива бара и с. Княжева махала няма да е годна за питейни нужди на посочените дати.

03.08.2022

Със заповед № РД-880/15.07.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена обявяване 1/една/ вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София за приемане на  военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

Срок за подаване на документите до

30.09.2022г.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци