Последни новини


25.08.2023
Изх. № ТУ-12-3-(2)/25.08.2023 г.   О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ   Община Брусарци, област Монтана, съобщава на заинтересуваните лица, че са изготвени коригирани проекти на ПУП –ПП в обхвата на засегнатите ПИ с идентификатори 06570.62.30, 06570.67.15, 06570.67.16 и 06570.67.17 в землището на гр. Брусарци, ЕКАТТЕ 06570, обл. Монтана и проекти  на ПУП-ПП за ПИ с идентификатори 24298.547.6, 24298.547.7 и 24298.547.8...

22.08.2023
за обществено порицание на Кирил Татянов Велков

22.08.2023
За обществено порицание на Алекс Елицов Кирилов

15.08.2023

На основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.30, ал.2  от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци ръководството на Община Брусарци кани Брусарската общественост на публично обсъждане на Проекта за бюджет 2023 година, което ще се проведе на  24 август 2023 г. от 10:00 часа в салона на читалище „Просвета-1891“ гр. Брусарци

 

            Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Община Брусарци можете да направите до 12:00 ч. на 24.08.2023 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес:  brusartsi_adm@abv.bg


03.08.2023

Със заповед № РД–892/28.07.2023г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 /една/ вакантна длъжност за войник във военно формирование 22970 - София. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

15.08.2023г.


03.08.2023

Със заповед № ОХ–562/05.07.2023г. на министъра на отбраната са обявени 2(две) вакантни длъжности за военни оркестранти(старшини) във военно формирование 52290–Варна. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

15.09.2023г.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци