Важни документи 2011-2015

Дата на публикуване: 20.01.2012 00:00

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  

     1.  Програма на Община Брусарци за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2015

     2.  План за Енергийна ефективност 2010 – 2016

     3.  Общинска Програма за енергийна ефективност 2012 – 2013

     4. Програма за енергийна ефективност на Община Брусарци 2020 - 2022

     5. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци 2020 - 2022

     6. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци 2020 - 2029

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 1. План за икономическо развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 3. План за действие на община Брусарци за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Брусарци 2011 – 2015
 2. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015
 3. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2012

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Общинска Стратегия (2011 - 2015) и План за развитие на социалните услуги
 2. Общинско планиране на социалните услуги – Доклад: „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Брусарци”
 3. Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП
 4. Годишен план за развитие на социалните услуги Община Брусарци 2013 - 2014
 5. Общинска програма за закрила на детето 2012
 6. Отчет по изпълнението на общинска програма за закрила на детето в община Брусарци през 2012
 7. Общинска стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020
 8. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Брусарци за периода 2012 - 2016
 9. Общинска програма за превенция и защита от домашно насилие 2013
  9.1. Oбщинска Програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2019 – 2020г.
  10. Междинен отчетен доклад по реализация на проект BG 05PO 001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" дейност "Пазач - невъоръжена охрана" за първо тримесечие на 2013 г. в община Брусарци.

 1. Правила за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци

        Приложение 1 и 2

          Приложение 3

 

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

    1. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брусарци 2013

    2. Годишен план за паша в Община Брусарци за 2013 година

    3. Отчет за изпълнение на „Общинската програма за управление дейностите по отпадъците

        на територията на Община Брусарци” за 2012

    4. Отчет за изпълнение на "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които

        трябва да отговарят за пътните превозни средства с животинска тяга в община

        Брусарци" за 2012г.

    5. Отчет за изпълнение на "Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на

        продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци" за 2012 г.

    6. Отчет за изпълнение на "Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи в

        общинския поземлен фонд" за 2012г.

    7. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията

        на община Брусарци за периода от 2012 до 2015 година.

    8. Отчет за изпълнението на "Програма за овладяване на популацията на

        безстопанствените   

        кучета на територията на община Брусарци за период от 2012 до 2015.

 

ДРУГИ

 

 1. Общинска Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Община Брусарци 2011 – 2020
 2. Програма за развитие на Читалищната дейност в Община Брусарци за 2012
 3. Справка за изпълнение решенията на общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.
 

Наименование Брой тегления
DPVEI_ObA_Brusartsi_final.pdf 118 Изтегли документ с име "DPVEI_ObA_Brusartsi_final.pdf"
KPVEI_ObA_Brusartsi_final.pdf 159 Изтегли документ с име "KPVEI_ObA_Brusartsi_final.pdf"
PEE_ObA_Brusartsi_final_full.pdf 102 Изтегли документ с име "PEE_ObA_Brusartsi_final_full.pdf"
 1. Важни документи 2011-2015 - Текуща страница
 2. Заседание октомври 29.10.2021
 3. Заседание септември 30.09.2021
 4. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 5. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 6. Заседание юли 2021
 7. Заседание юни 2021
 8. Протоколи
 9. Заседание април 2021
 10. Заседание декември 2020
 11. Актуални наредби
 12. Заседания
 13. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 14. Предстоящо заседание
 15. Заседание септември 2020
 16. Заседание септември извънредно 2020
 17. Заседание октомври 2020
 18. Заседание юли 2020
 19. Заседание август 2020
 20. Заседание юни 2020
 21. Заседание юни извънредно 2020
 22. Заседание ноември 2020
 23. Заседание април 2020
 24. Заседание март 2020
 25. Заседание февруари 2020
 26. Заседание декември 2019
 27. Правилник
 28. Комисии
 29. Ръководство
 30. Общински съветници
 31. Общински Съветници 2015 - 2019
 32. Заседание януари 2020
 33. Заседание ноември 2019
 34. Мандат 2015 - 2019
 35. Заседание септември 2019
 36. Заседание май 2020
 37. Заседание юли 2019
 38. Заседание октомври 2019
 39. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 40. Ръководство 2015 - 2019
 41. Заседание юни 2019
 42. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 43. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 44. Заседание май 2019
 45. Заседание април 2019
 46. Заседание март 2019
 47. Заседание ноември 2018
 48. Заседание октомври 2018
 49. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 50. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 51. Заседание август извънредно 13.08.2018
 52. Заседание юли 2018
 53. Заседание февруари 2019
 54. Заседание юни 2018
 55. Заседание май 2018
 56. Заседание април 2018
 57. Заседание февруари 2018
 58. Заседание януари 2018
 59. Заседание септември 2018
 60. Заседание декември 2017
 61. Заседание януари 2019
 62. Заседание декември 2018
 63. Заседание октомври 2017
 64. Заседание септември 2017
 65. Заседание ноември 2017
 66. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 67. Заседание юли 2017
 68. Заседание март 2018
 69. Заседание юни 2017
 70. Заседание май 2017
 71. Заседание април 2017
 72. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 73. Заседание март 2017
 74. Заседание февруари 2017
 75. Заседание януари 2017
 76. Заседание декември 2016
 77. Заседание ноември 2016
 78. Заседание октомври 2016
 79. Заседание септември 2016
 80. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 81. Заседание юли 2016
 82. Заседание юни 2016
 83. Заседание май 2016
 84. Заседание май извънредно 10.05.2016
 85. Заседание април 2016
 86. Правилник 2015 - 2019
 87. Заседания 2015 - 2019
 88. Проекти на документи 2015 - 2019
 89. Протоколи 2015 - 2019
 90. Решения 2015 - 2019
 91. Комисии 2015 - 2019
 92. Заседание ноември 2015
 93. МАНДАТ 2011 - 2015
 94. Заседание октомври извънредно
 95. Заседание февруари 2016
 96. Тържествена сесия 14.08.2015
 97. Заседание юли 2015
 98. Заседание юли 2015 Извънредно
 99. Заседание юни 2015
 100. Заседание май 2015
 101. Заседание май 2015 извънредно
 102. Заседание април 2015
 103. Заседание януари 2016
 104. Наредби 2011-2015
 105. Заседание септември
 106. Заседание март 2016
 107. Заседание февруари 2021
 108. Заседание март 2015
 109. Заседание декември 2015
 110. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 111. Заседание 27 февруари 2015
 112. Заседание февруари 2015
 113. Заседание януари 2015
 114. Заседание декември 2014
 115. Заседание ноември 2014
 116. Заседание ноември 2014 извънредно
 117. Заседание октомври 2014
 118. Заседание юли 2014
 119. Заседание юни 2014
 120. Заседание септември 2014
 121. Проект на Наредба земя
 122. Докладна записка - Наредба земя
 123. Заседание април 2014
 124. Заседание декември 2013
 125. Заседание януари 2014
 126. Заседание септември 2014 извънредно
 127. Заседание февруари 2014
 128. Заседание март 2014
 129. Заседание май 2014
 130. заседание август 2014 извънредно
 131. Заседания 2011-2015
 132. Комисии 2011-2015
 133. Проекти на документи 2011-2015
 134. Предстоящо заседание 2011-2015
 135. Общински Съветници 2011-2015
 136. Ръководство 2011-2015
 137. Правилник 2011-2015
 138. МАНДАТ 2007 - 2011
 139. Решения 2011-2015
 140. Протоколи 2011-2015
 141. Решения - Мандат 2007 - 2011
 142. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 143. Заседание март 2021
 144. Важни документи 2019 - 2023
 145. Решения
 146. Заседание януари 2021
 147. Заседание май 2021
 148. Проекти на документи

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
71% Complete (success)
Не ми допада :
22% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)