Съобщение

МОТИВИ  КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с решение №12, Протокол№ 3 от 17.12.2015г., изм.с решение 120/27.02.2018г. на АС-Монтана, изм. с решение 401/17.07.2018.г на АС-Монтана)

 Работата, правата и задълженията на Общинските съвети са регламентирани и уредени в Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Съгласно чл.21, ал.2 и ал.3 от същия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, в т. ч. и „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Правилникът урежда устройството и реда за конституиране на общинския съвет; ръководните и работните му органи, както и реда за тяхното избиране, права, задължения и отговорности; начини на свикване и провеждане на заседанията му; реда за внасяне, разглеждане на проекти и вземане на решения; финансовото осигуряване на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

Към настоящия момент действа Правилник, който е приет с Решение № 12/17.12.2015 година, изм. с Решение 120/27.02.2018г на АС-Монтана, изм. с Решение 401/17.07.2018г на АС-Монтана. Поради настъпили промени е констатирана необходимост от изменение и допълнение на някои норми, по отношение на финансовото обезпечаване работата на общинския съвет и финансовите възможности на общината.

           С оглед факта, че новоизбраният Общински съвет Брусарци е конституиран на 06.11.2019г. и с оглед предстоящия край на бюджетната година, е необходима бързина при уреждането на устройството и дейността на същия.

          Належалата  нужда от незабавното изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Брусарци(Правилник)  се обосновава от необходимостта да бъде разгледан въпросът за финансовата обезпеченост на общинския съвет за новия мандат. Затова, с оглед подобряване организацията на работата на Съвета и постоянните комисии към него, за нас като общински съветници възникна неотложен ангажимент да предприемем своевременни действия за промени, изменения и допълнения, който да намерят отражения в действащия Правилник.

           Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак, съгласно чл. 76, ал.3 от АПК не позволява тази свобода да излиза извън  очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.

         С Решение № 24/20.12.2019 г. на ОбС – Брусарци е създадена временна комисия със задача да изготви за обсъждане и приемание  проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.      

 В общински съвет е постъпила Докладна записка с Вх № РД-01-06-7/08.01.2020г. от Председателя на временната комисия, където са изложени причините, мотивите за изменение и допълнение в  Правилника, както и проект  за решение.

        Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

 

         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община  Брусарци и на информационното табло в сградата ет.1 на 08.01.2020г. като на заинтересованите лица се предоставя възможност за предложения и становища по проекта.

       Предвид гореизложеното и с оглед недопускане на пропуски в работата и дейността на Общински съвет-Брусарци, както и с оглед своевременно вземане на необходимите решения, засягащи цялостната дейност на Общинска администрация Брусарци и на основание чл. 26, ал.4, изр. Второ от Закона за нормативните актове, срокът за становища и предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Брусарци е 14-дневен от датата на публикуване на същия, ведно с мотивите към него на интернет страницата на Община Брусарци.

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Владиславов Йорданов - Председател на Временната комисия, създадена с Решение № 24/20.12.2019 г. на ОбС Брусарци

 

        Относно : Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

          УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

  С Решение № 24/ 20.12.2019 г. на ОбС – Брусарци беше сформирана временна комисия със задача изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация.  В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

  Към настоящия момент действа Правилник, който е приет с Решение № 12/17.12.2015 година. Поради настъпили промени е констатирана необходимост от изменение и допълнение на някои норми, по отношение на финансовото обезпечаване работата на общинския съвет и финансовите възможности на общината.

  Поради това, комисията предлага изменение и допълнение на Глава III, чл.10 от Правилника :

  -Ал.2 да  се измени и придобие следната редакция: „Възнаграждението на Председателя на ОбС се определя в размер на 80% от основната заплата на кмета на общината.

  -Ал.3 да се измени и придобие следната редакция „Възнаграждението на Председателя на ОбС по ал.2 се определя за 40 часа седмично работно време или 8 часа дневно.

  -Ал.4 (нова) Работното време на Председателя е 4 часа дневно.

  -Ал.5 ( нова) Председателя на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или несъвместими с неговото правно положение.

  -Чл.87, ал.1 да се измени и придобие  следната редакция „За участие и работа в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 325 лв.

  При така предложените промени ще бъде необходимо осигуряването на 60730 лева за възнаграждение и осигуровки , и за издръжка и представителни разходи в размер на 5000 лева от общинския бюджет или общо от общинския бюджет трябва да бъдат осигурени 65730 лв.

  Предвид гореизложеното, предлагам ОбС-Брусарци да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА  чл.7, ал.1 и чл.15 от ЗНА и във връзка с чл.76, ал.1 и 3 от АПК ОбС Брусарци

 

Р Е Ш И:

 

Приема  предложените промени за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Брусарци, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация,  както следва:

- Чл. 10, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Възнаграждението на         Председателя на ОбС се определя в размер на 80%от основната заплата на кмета на общината.

- Чл. 10, ал.3 се изменя и придобива следната редакция „Възнаграждението на    Председателя на ОбС по ал.2 се определя за 40 часа седмично работно време или 8 часа дневно.

- Чл. 10, ал.4 (нова) Работното време на Председателя е 4 часа дневно.

- Чл. 10, ал.5 ( нова) Председателя на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или несъвместими с неговото правно положение.

      - Чл.87, ал.1 се изменя и придобива следната редакция „За участие и работа в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 325 лв.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

    ЙОРДАН ВЛАДИСЛАВОВ


Приложение

Справка

Потърсете в сайта

Анкета

Какво смятате за кризата в страната ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Зле е :
0 % Complete (success)
Положението ще се оправи :
100 % Complete (success)
Ще видим :
0 % Complete (success)

Какво смятате за новата визия на сайта

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
69 % Complete (success)
Не ми допада :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
10 % Complete (success)