Новини

Съобщение
27.03.2020

Съобщение
23.03.2020
На основание чл. 18, ал.10 от АПК и чл. 215 от ЗУТ - виж тук

Съобщение на основание чл.18а ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр.с чл. 210, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ
19.03.2020
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути , за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и 3 от ЗЕ сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода  и в ограничаване ползването на засегнатите имоти. Съгласно регистъра на засегнатите имоти от трасето на „Разширение на газопреноснта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етап „Линейна част“  преминава през имот/и в землищата на с.Княжева махала, с.Крива бара и с.Василовци, общ.Брусарци, обл.Монтана.             Във връзка...

Съобщение
19.03.2020

ВАЖНО
19.03.2020

Съобщение
18.03.2020
ИНФОРМАЦИЯ
за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Брусарци
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
във връзка с разпространението на COVID19, обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и в изпълнение на писмо с изх. № 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник министър-председателя Томислав Дончев с препоръки от Националния оперативен щаб за коронавируса във връзка с дейността на администрациите, Ви информираме за възможността да заявявате административни услуги и да получавате издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор с цел избягване струпването на чакащи клиенти.
 
Можете да получите подробна информация за предоставяните административни услуги на телефон 09783/2311
 
Както и на страницата на Община Брусарци в интернет в рубриката „Административни услуги
 
и на портала за електронни административни услуги на Община Брусарци:
 
Възползвайте се от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) за водене на кореспонденция по електронен път, администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“ Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. https://edelivery.egov.bg/

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта