Новини
О Б Я В А
27.04.2020

Община Брусарци на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. информира заинтересованото население, за следното:

 

за инвестиционно предложение

 

възложител: Брусарци,  ЕИК/БУЛСТАТ:  000320580

 

Пълен пощенски адрес: седалище: ул.“Георги Димитров“ № 85, гр.Брусарци, обл.Монтана

 

Тел., факс, ел. поща: тел. 09783/22-11, факс. 09783/29-11, e-mail:brusartsi_adm@abv.bg

 

У-л/ изп. директор на фирмата възложител: Наташа Михайлова Младенова - кмет  на община

 

Лице за контакти: иж.Петър Цветков Димитров – Заместник кметq  тел. 09783/22-11, факс. 09783/29-11, e-mail:brusartsi_adm@abv.bg

 

 

Уведомяваме Ви, че община Брусарци има следното инвестиционно предложение:

 „рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци,с. Василовци и с. Крива бара“

       

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.               Резюме на предложението:

   Предвидени за рехабилитация и реконструкция са улици и тротоари в Гр.Брусарци, с.Василовци и с.Крива бара а именно:

·                 гр. Брусарци:

- ул. „Георги Димитров"

- Улицата е с приблизителна дължина 2538м и габаритът на пътните платна е различен и варира от 6.5 до 8м. Настилката на пътните платна в настоящата разработка няма да бъде засягана. Ремонтните дейности на тази улица ще са върху тротоарите.

·                 с. Василовци:

·                 - ул. „Димитър Благоев" - улицата е с приблизителна дължина 380м. За настоящата разработка към тази улица няма да се извършва СМР върху пътните платна, За всички тротоари се предвижда разваляне на съществуващите тротоарни настилки и изграждането на нови;

     - ул. „Христо Смирненски" -  Улицата е с приблизителна дължина 379м. Предвижда се реконструкция на пътното платно и всички пресичания, изключение прави ЖП прелеза, като при него се предвижда ремонтните работи да спрат 5м преди прелеза по посока на нарастване на километража. За всички тротоари се предвижда разваляне на съществуващите тротоарни настилки и изграждането на нови;

    - ул. „ГеоргиДимитров"  -Улица „Георги Димитров" се намира на територията на с. Василовци, ще бъде реконструиран участък с приблизителна дължина 100м. За настоящата разработка към тази улица няма да се извършва СМР върху пътните платна, За всички тротоари се предвижда разваляне на съществуващите тротоарни настилки и изграждането на нови;

    - ул. „Христо Ботев“ – Улицата е с приблизителна дължина 260м и габаритът на пътните платна е две по 3м Предвижда се реконструкция на пътното платно и тротоарите.

·                 с. Крива бара

-                   Улица „Георги Кирков" се намира на територията на с. Крива бара.. Участъкът от улицата, е с приблизителна дължина 397м. Ще бъдат реконструирани пътното платно и тротоарите.

      -Улица „Димитър Благоев" се намира на територията на с. Крива бара. Участъкът от улицата, предмет на настоящата разработка е с приблизителна дължина 279 м. реконструкция на пътното платно и изграждане на участък с нов тротоар.

      - Улица „Георги Димитров" се намира на територията на с. Крива бара, участъкът от улицата, предмет на настоящата разработка е с приблизителна дължина 80м – реконструкция на пътното платно и тротоарите, частично – нов тротоар;

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

2.               Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Реконструкция и рехабилитация на горецитираните участъци

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 

Улиците са съществуващи 

 

4. Местоположение:

Обекта попада в община Брусарци и обхваща три населени места - гр. Брусарци, с.Василовци и с.Крива бара. Не се засягат елементи на НЕМ, както и територии на КН. Не се очаква обекта да окаже трансгранично въздействие. Приложен е регистър на полигоновите точки.

 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

 

Не се очакват

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

 

По време на строителството ще се генерират различни по вид отпадъци при реконструкцията на пътните участъци и при извършване на изкопни работи.

Основно ще се генерират:

-Изкопни земни маси;

-Фрезовани материали;

-Бетонови отпадъци;

Фрезованите и разкъртени  материали от пътното платно, при реализирането на обекта, ще се депонират за временно съхранение на  посочена от възложителя площадка. За третирането на строителните отпадъци е изготвен ПУСО, като част от инвестиционния проект.

 

8. Отпадъчни води:

 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

Не се очакват

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очакват

 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

 

 

 

 

С уважение,                                              

Наташа михайлова:

Кмет община Брусарци

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта