Новини
Съобщение
18.03.2020
ИНФОРМАЦИЯ
за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Брусарци
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
във връзка с разпространението на COVID19, обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и в изпълнение на писмо с изх. № 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник министър-председателя Томислав Дончев с препоръки от Националния оперативен щаб за коронавируса във връзка с дейността на администрациите, Ви информираме за възможността да заявявате административни услуги и да получавате издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор с цел избягване струпването на чакащи клиенти.
 
Можете да получите подробна информация за предоставяните административни услуги на телефон 09783/2311
 
Както и на страницата на Община Брусарци в интернет в рубриката „Административни услуги
 
и на портала за електронни административни услуги на Община Брусарци:
 
Възползвайте се от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) за водене на кореспонденция по електронен път, администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“ Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. https://edelivery.egov.bg/
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта