Новини
Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
07.05.2019

Поради невъзможност да бъде намерен на постоянния адрес за кореспонденция, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на:

 

 кРАСИМИР ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ,  от гр.София, ж.к.Св.Троица,  № 307, вх.а, ЕТ.3, АП.11,

 

 в качеството му на н-к на Петко Първанов Първанов /б.ж. на с.Буковец, общ.Брусарци/

че със Заповед № ТУ-12-3/ 05.04.2019 г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за изменение на подроб ния устройствен план на с.Буковец, общ.Брусарци, с който се променя дворищната регулация на  УПИ V , кв. 25 ,  като новите регулационни граници съвпадат с кадастралните граници на ПИ 2 6 9.
 
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщ аването и по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Брусарци до Административен съд Монтана .
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта