Заседание януари 2019

Заседание януари - 30.01.2019г.


1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година

   - ДЗ


2. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2019г.

   - ДЗ


3. Откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост- Застроен поземлен имот с индетификатор № 67564.54.872, находящ се в землището на с.Смирненски, община Брусарци и включващ дворно място с площ 803 кв.м., едноетажна масивна сграда със застроена площ /ЗП/ от 212 кв.м. и селскостопански обект със ЗП от 101 кв.м. описани  в АОС№247/27.10.2008г. и АОС№816/17.12.2018г.

   - ДЗ


4. Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл.45ж, ар.1 от ППЗСПЗЗ и  § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/  на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с. Василовци, общ. Брусарци  

   - ДЗ

       

5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Брусарци (приета с Решение № 22 от Протокол 5/12.02.2008г. на ОбС – Брусарци, изменена с Решение № 108 от Протокол 16/22.01.2009г., , изменена с Решение № 189 /29.12.2014 г. от Протокол 26/22.12.2009г., изменена и допълнена с Решение № 236 от Протокол 40/27.01.2011 г. на ОбС – Брусарци, изменена с Решение № 229 от Протокол 33/19.12.2013 г., изменена и допълнена с Решение No319 от Протокол 48/29.12.2014 г. на ОбС –Брусарци)

   - ДЗ


6. Даване на съгласие за промяна на регулацията на гр.Брусарци, като се премахва предвиденото уширение на ул.„Заводска“, в участъка на  ОК 26-50-50А, ширината в този участък става 14м, а останалата площ, северно от УПИ ХIII-90, кв.21, се обособи в самостоятелен УПИ  с отреждане за „Обществено обслужване”.

   - ДЗ


7. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ   на  Валери Георгиев Петров  с постоянен и настоящ адрес с. Буковец,  община  Брусарци,  ул. „Т. Каблешков” №1

   - ДЗ


8. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2019 г.

   - ДЗ


9. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2019 година

   - ДЗ


10. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2018 г.

    - ДЗ


11. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г.

     - ДЗ

     

12. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2018 г.- 31.12.2018 г.

    - ДЗ


13. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта