Заседание юни 2018

Заседание юни - 28.06.2018г.1. Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

    - ДЗ    

2. Определяне на терени, публична общинска собственост, които да бъдат включени в проект "Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара. община Брусарци"

    - ДЗ    

3. Учредяване на вещно право на ползване на "ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ" ЕООД върху част от имот № 138001 с проектен  № 139019, и имоти № 138002, №138003, №138004, №138005, №000248, №000250 в землище с.Смирненски

   - ДЗ    

4. Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка но мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   - ДЗ    

5. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г.   

   - ДЗ
     

6. ПИТАНИЯ

 

Забележка: Актовете и скиците по т.3 от дневния ред са на разположение при техническия сътрудник на ОбС Брусарци


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта