Заседание април 2018

Заседание април - 30.04.2018г.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2018г. –  31.03.2018г.  

    - ДЗ    

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост -незастроен терен, описан в АЧОС № 811/28.02.2018 г., съставляващ поземлен имот /ПИ/ № 191 по плана на село Буковец с площ 294,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-ПИ № 190; ЮИ- улица и ЮЗ- ПИ № 192.

   - ДЗ      

3. Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа

    - ДЗ       

4. Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана

    - ДЗ


5. Приемане на отчета по изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето в община Брусарци 2017 г.”

    - ДЗ   

6. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2017 г.

    - ДЗ     
  

 7. Сключване на тристранно споразумение с УО на ПРСР 2007-2013 Г. и министъра на финансите във връзка с чл. 83, ал. 3 от ЗДБРБ за 2018г.
  
    - ДЗ8.
ПИТАНИЯ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта