Заседание декември 2017

Заседание декември - 28.12.2017г.1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО 31.12.2017г.            

    - ДЗ   

  

2. Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху  Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г

    - ДЗ   

    - Приложение

   

3. Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху  Язовир „Киселево” намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана,  с.Бело поле  ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин

    - ДЗ   

    - Приложение

   

4. Приемане на  План  за  противодействие на тероризма в Община Брусарци

    - ДЗ  

5. Предстоящо изготвяне на Национална здравна карта и определяне на представител на Община Брусарци в Комисията за изработване на областна здравна карта.

    - ДЗ    

6. Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове

    - ДЗ     

7. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.       
  
    - ДЗ

8. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

    - ДЗ   

9. Отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г.

    - ДЗ     

10. ПИТАНИЯ
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта