Заседание юли 2017

Заседание юли - 27.07.2017г.


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО 30.06.2017г.

   - ДЗ   
         

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО  30.06.2017г.

   - ДЗ   
   

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2017г. –  30.06.2017г.

   - ДЗ   
  

4. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г., открита с Решение № 122 от Протокол 19/27.02.2017 г. на Общински съвет Брусарци.

   - ДЗ    


5. Промяна в състава на постоянните Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности и Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

   - ДЗ   
   - Приложение        

 

6. Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.        

  - ДЗ   
  - Приложение      


7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2017 г.- 30.06.2017 г.     

   - ДЗ   
   - Приложение

 8. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта