Заседание април 2017

Заседание април - 28.04.2017г1. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2017г. –31.03.2017г.

    - ДЗ    
     

 2. Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана             

    - ДЗ    
   

 3. Приемане на анализ на потребностите от подкрепата на личностно развитие на децата и учениците в Община Брусарци

    - ДЗ    
    - Приложение    


 4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци 2018 г.

    - ДЗ    
      

 5. Приемане на отчета по изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето в община Брусарци 2016 г.”

    - ДЗ    
    - Приложение      


 6. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2016 г.

      - ДЗ    
         


 7. ПИТАНИЯ

 

Забележка: Материалите по т. 4 са на разположение при техническия сътрудник на ОбС Брусарци и ще Ви бъдат раздадени на заседанието на ОбС, което ще се проведе на 28.04.2017г.


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта