Заседание декември 2016

Заседание декември - 21.12.2016г


1. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
    - ДЗ
    - Приложение   

2.  АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016г. ДО 31.12.2016г.
     - ДЗ     

3. Предоставяне под наем на имоти - полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделски земи
    - ДЗ

4. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на детето Гергана Димова Иванова от с.Киселево
    - ДЗ

5. Отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2016г.- 31.12.2016г.
    - ДЗ
    - Приложение   

6. Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.        
   
- ДЗ

7. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
    - ДЗ
    

8. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта