Заседание септември извънредно 09.09.2016

Заседание септември  - 09.09.2016г
1.
ПРИЕМАНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  2018  и  2019 г.

  - ДЗ
    

2. Отмяна на разпоредбата на чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане, приета с Решение№160 от 25.06.2009г.,изм.с Решение №165 от 03.08.2009г. и изм. и доп. с Решение №280 от  протокол № 39 от 23.06.2014г. на Общински съвет Брусарци в частта „ с нотариална заверка на подписите“ .

  - ДЗ
  - Мотиви
  - Наредба

3. Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

. - ДЗ
    

4. Кандидатстване на Народно читалище „Светлина 1927” с. Смирненски, община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   - ДЗ
        

5. Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в общинските училища за учебната 2016/2017г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.

   - ДЗ
         

6. Промяна на наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

   - ДЗ
        

7. Определяне представители на Общински съвет – град Брусарци  в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

   - ДЗ
         

8. Даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между Община Брусарци и Дирекция”Социално подпомагане”Лом, във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.12 ал.1 от ППЗСП, при реализирането на програмите за полагане на общественополезен труд от безработни лица на месечно социално подпомагане.

   - ДЗ
   - Приложение

 

9. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта