Заседание юли 2016

Заседание юли - 26.07.2016г1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

  - ДЗ
    

2. Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство с. Василовци, община Брусарци за изграждането на параклис.

  - ДЗ
          

3. Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот – 2 етажна масивна читалищна сграда, със застроена площ /ЗП/605кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по плана на с.Смирненски и учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Народно читалище „Светлина 1927” с. Смирненски, ЕИК: 000313803, за извършване на основен ремонт на 2-етажна масивна читалищна  сграда, общинска собственост, със застроена площ /ЗП/605кв.м. и разгърната застроена площ /РЗП/1050кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-343, кв. 2 по плана на с.Смирненски, при граници: СИ-улица; СЗ-УПИ ІІ-342,УПИ VІ-657; ЮИ-улица; ЮЗ-УПИ ІІІ-341.

  - ДЗ
    

4. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

   - ДЗ
        

5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете със социални  функции  на територията на община Брусарци 2016-2017 година

   - ДЗ
   - Приложение        

 

6. Приемане  Краткосрочна програма на Община Брусарци за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 – 2019 г.

   - ДЗ
   - Приложение       

 

7. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г

   - ДЗ
   - Приложение       

 

8. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2016 г.- 30.06.2016 г.

   - ДЗ
   - Приложение

 

9. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта