Заседание април 2016Заседание април - 25.03.2016г.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2016г. –31.03.2016г.
- ДЗ

2. Отмяна на чл. 37, ал.1, т.23 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, приета с решение № 23 от Протокол № 5 /30.01.2012г., изменена и допълнена с решение № 111 / 30.10.2012 г., изменена и допълнена с решение № 318/29.12.2014г., изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. от Протокол 49/26.01.2015г на Общински съвет Брусарци
- ДЗ

3. Определяне на размера на годишната вноска за 2016г. за участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
- ДЗ

4. Одобряване на "Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 "
- ДЗ

5. Отчет за изпълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Брусарци
- ДЗ

6. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2015 г.
- ДЗ
- Приложения

7.
Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Емил Владимиров Крумов от с.Василовци.
- ДЗ

8. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Диляна Георгиева Цекова от с.Смирненски.
- ДЗ

9. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта