№ 03. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

№ 03. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Характеристика на услугата:
Необходимите документи се представят в ЦУИГ на Община Брусарци. Длъжностното лице по гражданско състояние проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи.
Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданско състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак.
В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения, с данните по чл. 9, ал. 2 от СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност.
Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.

На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец.


Правно основание:

Семеен кодекс, глава втора – чл. 4 - чл. 12 и глава четвърта – чл. 18 - чл. 19;

Закон за гражданската регистрация – чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 53.


Необходими документи:
1. Искане за встъпване в граждански брак;
2. Декларации от встъпващите в брак;
3. Медицински свидетелства на встъпващите в брак;
4. Документи за самоличност на встъпващите в брак;
5. Документи за самоличност на двама свидетели;
6. Разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
7. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).

Срок за изпълнение: 7 дни


Такса: няма


Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя