Общинска Собственост
Общинска собственост за ПРОДАЖБА

1. Терен от 85 880 кв.м., съставляващ УПИ ІІ, кв. 57 по регистрационния план на гр. Брусарци.
    Цена -
330 640 лв.

2. Терен от 5 800 кв.м., съставляващ УПИ І, кв. 11 по регулационния план на гр. Брусарци.
   
Снимки

3. Дворно мясмо от 514 кв.м., съставляващо ПИ № 381 по план на с. Буковец, в едно с находящата се в него масивна едноетажна сграда - Застроена площ - 340 кв.м.

4. Дворно място от 8 500 кв.м., съставляващо УПИ І - 706, кв. 26 по регулационния план на с. Василовци, в едно с находящите се в него едноетажна масивна сграда - Застроена площ - 650 кв.м. и едноетажна стопанска паянтова постройка - Застроена площ - 82 кв.м.
   
Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5

5. Дворно място от 9 000 кв.м., съставляващо УПИ І - 119, кв. 22 по регулационния план на с. Смирненски, в едно с находящите се в него:
    - двуетажна масивна училищна сграда - Застроена площ - 432 кв.м.
    - едноетажна масивна сграда - физкултурен салон - Застроена площ - 162 кв.м.
    - едноетажна масивна сграда, свързваща училището с физкултурния салон - Застроена площ - 192 кв.м.
    - масивна стопанска постройка - Застроена площ - 42 кв.м.
      Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6

Общинска собственост за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1. Язовир "Липена" с. Василовци с площ 13 410 дка.

2. Язовир с. Киселево с площ

3. Помещение с площ 24 кв.м. от сграда "Спортно информационен център", находяща се в УПИ ІV, кв. 19 по регулационния план на гр. Брусарци.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта