Последни новини
20.10.2020
Съобщение

Министерство на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в т. ч. кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г., които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Съгласно изискванията на §41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма;
  • лично, на гишето за административно обслужване е БДДР на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID-19.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление Образец РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление Образец РС1.

Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.

Съгласно Наказателния кодекс, изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите, е престъпление. При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Подробна информация и Образец РГ2 и Образец РС1 може да намерите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на адрес: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/


19.10.2020
Съобщение

15.10.2020
Съобщение

15.10.2020
О Б Я В А

Със заповед ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160(сто и шестдесет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

03.11.2020г.


30.09.2020
О Б Я В А

24.09.2020
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-718/03.09.2020г. на министъра на отбраната са обявени 2(две) вакантни длъжности за офицери във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от          40 години.

Информация за длъжности
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

16.10.2020г.


За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта