Последни новини
18.11.2020
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-870/21.10.2020г. на министъра на отбраната са обявени 18(осемнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от Стационарната КИС, за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от          40 години.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МОНТАНА

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Миглена Георгиева, тел. 0898 81 75 05

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

27.11.2020г.


09.11.2020
Съобщение
"Областен информационен център – Монтана удължава крайния срок за участие в конкурса за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“. Творбите си можете да изпращате до 23 април 2021 година включително."

30.10.2020
Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД  ЛОМ

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На 11. Декември 2020г. изтича мандатът на действащите към момента съдебни заседатели на Районен съд – Лом. Ва тази връзка следва да бъдат избрани нови съдебни заседатели с четиригодишен мандат.

В изпълнение на Решение 104/29.10.2020г. на Общински съвет Брусарци, Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за РС-Лом

 

О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А

 

по  НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на кандидати за съдебен заседател към РАЙОНЕН СЪД  ЛОМ.

На основание чл. 67, ал.1 и чл. 68, ал.1 от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

 1. Изисквания към кандидатите:

 За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2.             Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Лом

3.             Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават лично или с пълномощно, в срок до 09.11.2020 г. в деловодството на Общински съвет Брусарци - ул. “Георги Димитров”№ 85, ет. 2, стая 207 – при Сътрудника на ОбС.


20.10.2020
Съобщение

Министерство на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в т. ч. кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г., които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Съгласно изискванията на §41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма;
  • лично, на гишето за административно обслужване е БДДР на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID-19.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление Образец РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление Образец РС1.

Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.

Съгласно Наказателния кодекс, изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите, е престъпление. При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Подробна информация и Образец РГ2 и Образец РС1 може да намерите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на адрес: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/


19.10.2020
Съобщение

15.10.2020
Съобщение

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта