Последни новини
Уведомление
27.12.2016
Проект за изменение на наредбата за обществения ред на територията на Община Брусарци - тук

Уведномление
27.12.2016
Проект за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - тук

ПОКАНА
21.12.2016
Проект на бюджет на Община Брусарци за 2017г.

Съобщение
16.12.2016
Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Брусарци На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Брусарци съобщава на всички заинтересовани физически и юридически...

Уведомление за инвестиционно предложение
21.11.2016
"Индустриални минерали БГ" ЕООД има следното инвестиционно предложение за "Цех за производство на сухи строителни смеси и пясък" - тук

ОБЯВА
11.11.2016
Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя