Последни новини
ОБЯВЛЕНИЕ за концесия на язовир "Липена" с. Василовци
27.03.2017
Документация

ОБЯВЛЕНИЕ
27.03.2017
Обявление за наложено административно наказание "Обществено порицание" на непълнолетно лице

О Б Я В А
14.03.2017
Със заповед № ОХ-130/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 32 (тридесет и две) войнишки длъжности за приемане...

О Б Я В А
13.03.2017
Със заповед № ОХ-129/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за приемане на военна...

ОБЯВЛЕНИЕ
28.02.2017
обявлениена основание чл.124б, ал.2, във връзка с ал.3 от ЗУТ Община Брусарци, на основание чл.124б, ал.2, във връзка с ал.3 от ЗУТ съобщава, че със Заповед...

Съобщение
28.02.2017
Информация за напредъка по проект "Център за иновативни комплексни социални услуги"

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя