Последни новини
27.03.2020
Съобщение

23.03.2020
Съобщение
На основание чл. 18, ал.10 от АПК и чл. 215 от ЗУТ - виж тук

19.03.2020
Съобщение на основание чл.18а ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр.с чл. 210, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути , за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и 3 от ЗЕ сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода  и в ограничаване ползването на засегнатите имоти. Съгласно регистъра на засегнатите имоти от трасето на „Разширение на газопреноснта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етап „Линейна част“  преминава през имот/и в землищата на с.Княжева махала, с.Крива бара и с.Василовци, общ.Брусарци, обл.Монтана.             Във връзка...

19.03.2020
Съобщение

19.03.2020
ВАЖНО

18.03.2020
Съобщение
ИНФОРМАЦИЯ
за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Брусарци
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
във връзка с разпространението на COVID19, обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и в изпълнение на писмо с изх. № 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник министър-председателя Томислав Дончев с препоръки от Националния оперативен щаб за коронавируса във връзка с дейността на администрациите, Ви информираме за възможността да заявявате административни услуги и да получавате издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор с цел избягване струпването на чакащи клиенти.
 
Можете да получите подробна информация за предоставяните административни услуги на телефон 09783/2311
 
Както и на страницата на Община Брусарци в интернет в рубриката „Административни услуги
 
и на портала за електронни административни услуги на Община Брусарци:
 
Възползвайте се от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) за водене на кореспонденция по електронен път, администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“ Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. https://edelivery.egov.bg/

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта