Последни новини
09.01.2020
Покана
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Брусарци  кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица на обсъждане на проектобюджета на Община Брусарци за 2020 г.     Публичното обсъждане ще се проведе на 17.01.2020 г. от 14.00 ч. в Клуб на пенсионера в сградата на НЧ „Просвета 1891“Приложение

08.01.2020
Съобщение
МОТИВИ  КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (Приет с решение №12, Протокол№ 3 от 17.12.2015г., изм.с решение 120/27.02.2018г. на АС-Монтана, изм. с решение 401/17.07.2018.г на АС-Монтана)  Работата, правата и задълженията на Общинските съвети са регламентирани и уредени в Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Съгласно чл.21, ал.2 и ал.3 от същия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, в т. ч. и „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация". Правилникът урежда устройството...

06.01.2020
Обявление
  за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Монтана     На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ ,във връзка с Писмо с Вх.№ РД-01-03-211/15.11.2019г. и в изпълнение на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Брусарци от 20.12.2019г., Общински съвет Брусарци открива процедура за подбор на кандидати  за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана за мандат 2020-2024г. Съгласно решение на Общото събрание  на съдиите от  Апелативен съд – София е утвърден за община Брусарци 1/един/ брой заседатели за Община Брусарци. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно...

17.12.2019
О Б Я В А
Със заповед № ОХ–1062/28.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60(шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.  Приложение - виж тук Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул.„Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/ Миглена Георгиева, тел. 0898 8 175 05   ВОЕННО...

06.12.2019
Съобщение
Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 09 декември – 13 декември  2019 г, включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/ ОБЛАСТ МОНТАНА   Община Брусарци   На 09.12.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Смирненски, Общ. Брусарци: Асен Симов 8, 19, 4, 7,...

05.12.2019
Съобщение
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ - ВИЖ ТУК

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта