Последни новини
Съобщение
17.05.2019

Съобщение
16.05.2019

О Б Я В А
09.05.2019

Със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 156 (сто петдесет и шест) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул.Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/

Любомир Симеонов, тел. 0886 300 472

 

ФЕЙСБУК  СТРАНИЦАТА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - МОНТАНА

www.facebook.bg/VOMontana54550

 

Срок за подаване на документите до 21.06.2019г.


Съобщение
07.05.2019

Съобщение
07.05.2019

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
07.05.2019

Поради невъзможност да бъдат намерени на постоянния адрес за кореспонденция, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на:

Мария Филипова Павлова, от гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър“,  № 55б, вх.а, ет.6, ап.13

Генка Димитрова Гергова, от гр.София, ж.к. „Надежда II“,  № 241, вх.а, ет.8, ап.21

Петър Димитров Цветков, от гр.София, ж.к. „Лев Толстой“,  № 66, ет.4, ап.18

Валери Цветков Димитров, отгр.София, ж.к. „Лев Толстой“,  № 38, вх.д,  ет.5, ап.87,

в качеството им на н-ци на Михо Филипов Иванов /б.ж. на с.Буковец, общ.Брусарци/

че със Заповед № ТУ-12-2/ 05.04.2019 г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за изменение на подроб ния устройствен план на с.Буковец, общ.Брусарци, с който се променя дворищната регулация на УПИ III , кв. 2 7 ,  като новите регулационни граници съвпадат с кадастралните граници на ПИ 2 2 9.
 
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщ аването и по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Брусарци до Административен съд Монтана .

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя