Последни новини
Прекъсване на елекрозахранването
20.08.2018

Съобщение
09.08.2018
Програма за угравление на отпадъците на територията на Община Брусарци до 2020г. виж тук

Празнична програма 17-18.08.2018
08.08.2018

Съобщение
08.08.2018
За изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на чл.210 от ЗУТ, за нанесени щети на земеделски посеви при...

Съобщение
07.08.2018
На основание чл. 194 от АПК публикуваме Решение № 401/17.07.2018г. на АС Монтана за измениение в Правилника на ОбС Брусарци

Съобщение
06.08.2018
Съобщение по чл. 62а ал. 1 от Закона за водите - виж тук

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя