Последни новини
Съобщение
21.03.2018
Изменение в Правилник на ОбС Брусарци, съгласно Решение № 120/27.02.2018г. на Административен съд Монтана

ОБЯВЛЕНИЕ
20.03.2018
на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Община Брусарци, област Монтана, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на проект: „Проектиране...

Съобщение
19.03.2018
Покана за публично обсъждане изпълнението на бюджета на община Брусарци за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Съобщение
09.03.2018
Поради извършване на ремонтни работи ще има прекъсване на електрозахранването - виж тук

Съобщение
08.03.2018
На 12.03.2018 г. от 13.30 ч., ПОНЕДЕЛНИК в сградата на Общинска администрация на Община Брусарци в заседателната зала на втория етаж ще се проведе заседание...

Съобщение
05.03.2018
На 06.03.2018 г. от 13.30 ч., ВТОРНИК в сградата на Общинска администрация на Община Брусарци в заседателната зала на втория етаж ще се проведе заседание...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя