Общинска Собственост

Сайтът е в процес на обновяване ...

 

Общинска Собственост

 

 

Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: :  brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.

 


 

№ 01 /ОБА2-1/. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Правно основание:Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно -

спестовни влогове - чл. 2, ал. 2, Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани

с многогодишни жилищно - спестовни влогове, Закон за местните данъци и такси – чл.115

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 1;

2. Декларация по чл.8;

3. Данъчна декларация за налични имоти и оценката им;

4. Удостоверение от ПК – за налични земеделски земи и гори;

5. Удостоверение за дохода за 1 година назад;

6. При наличие на кола – копие от застрахователната полица;

7. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 5,00 лв.

 

№ 02 /ОБА2-2/. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Правно основание:Закон за общинската собственост,  -чл.62, ал.4

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 2;

2. Документ за собственост /при необходимост/;

3. Скица на имота /при необходимост/;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение:7 дни

Такса: 5,00 лв.

 

№ 03 /ОБА2-3/. Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение

Правно основание:Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 3;

2. Декларация по чл.8;

3. Данъчна декларация за налични имоти и оценката им;

4. Удостоверение от ПК – за налични земеделски земи и гори;

5. Удостоверение за дохода за 1 година назад;

6. При наличие на кола – копие от застрахователната полица;

7. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:7 дни

Такса: 5,00 лв.

 

№ 04 /ОБА2-4/. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2, Закон за местните данъци и такси - чл. 115

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 4;

-Справки по актовите книги

Срок за изпълнение: веднага

Такса: без такса

 

№ 05. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание:

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 5;

2. Документ за платена такса;

3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение:  2  дни

Такса: 2,00 лв.на страница

 

№ 06 /ОБА2-5/. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Правно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 6;

2. Документ за собственост;

3. Документ за платена такса;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение:7  дни

Такса: 5,00 лв.

 

№ 07 /ОБА2-6/. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Правно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Гражданско процесуален кодекс - чл. 587

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 7;

1. Актуална скица на имота;

2. Удостоверение за идентичност, съответстващ по стария план;

3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;

4. Документ за платена такса;

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение: 7  дни

Такса: 5,00 лв.

 

№ 08 /ОБА2-7/. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Правно основание:Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 8;

2. Документ за собственост;

3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;

4. Документ за платена такса;

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение:7  дни

Такса: 5,00 лв.

                                                                                                              

№ 09 /ОБА11-1/. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правно основание: Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 9;

2. Удостоверение за регистрация;

3. Списък на автомобилите, с които се кандидатства;

4. Заверени копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на леките таксиметрови автомобили и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;

5. Копие на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;

6. Копие от удостоверение от НАП и отдел местни данъци и такси от общината по местоживеене по чл. 87 ал. 6 от ДОПК

7. Документ за платена такса;

8. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.

Срок за изпълнение:7  дни

Такса: 20,00 лв.за един автомобил

 

№ 10 /ОБА12-5/. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Правно основание:Закон за движението по пътищата – чл.99а

Необходими документи:

1. Заявление по образец № 10;

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане  /сверява се с оригинала при подаване на документи/;

3. Копие от лична карта /сверява се с оригинала при подаване на документи/;

4. Актуална цветна снимка;

5. Копие от свидетелството за регистрация на МПС / сверява се с оригинала при подаване на документи/;

6. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

Срок за изпълнение:7  дни

Такса: без такса

 

№ 11. Учредяване право на преминаване през терени публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура

Правно основание: Закон за движението по пътищата –чл.99а

Необходими документи:

1. Заявление по образец №11;

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане /сверява се с оригинала при подаване на документи/;

3. Копие отлична карта /сверява се с оригинала при подаване на документи/;

4. Актуална цветна снимка;

5. Копие отсвидетелството за регистрация на МПС / сверява се с оригинала при подаване на документи/;

6. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: без такса

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя