Екология и Земеделие

 Сайтът е в процес на обновяване ....

  

Екология и Земеделие



Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: : brusartsi_adm@abv.bg, brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.



№1 /ОБА8-2/. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Нормативно основание:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ - чл. 12, ал. 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за издаване на удостоверение за притежавани имоти от емлячен регистър;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 14 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№2 /ОБА9-1/. Издаване на разрешение за преместване на растителност

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 62, ал. 10

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за издаване на разрешение за премахване или преместване на растителност;

2. Копие на документ за собственост;

3. Одобрен инвестиционен проект;

4. Документ за платена такса;

5. Други документи при необходимост.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 14 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№3 /ОБА11-4/. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Нормативно основание:

Закон движението по пътищата /ЗДвП/ - чл. 167, ал. 2, т. 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

4 /ОБА8-1/. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

Нормативно основание:

Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ - чл. 19

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци;

2. Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси;

3. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 3 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№5 /ОБА8-3/. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва сe от кметствата)

Нормативно основание:

Закон за пчеларството - чл. 8

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Заявление за регистрация на пчелни семейства.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 работен ден

Такса: Не се дължи

 

№6 /ОБА9-6/. Маркиране на дървесина, добита извън горските територии

Нормативно основание:

Закон за горите - чл. 207

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Издадено от Кмета на общината разрешение за отсичане на дървета.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 работен ден

Такса: 1.00 лв./куб. м

 

№7 /ОБА8-5/. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до1 дка лозя в селскостопанските земи

Нормативно основание:

Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ -чл. 32, ал. 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за издаване на разрешение за отсичане или изкореняване на дървета по ЗОСИ;

2. Решение за възстановено право на собственост Поземлената комисия;

3. Скица/и на имота/ите, издадена в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането;

4. Договор за доброволна делба (само в случай на делба);

5. Удостоверение за наследници, издадено в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането (когато искането е от наследник на имота);

6. Документ за трасиране на имота/ите;

7. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№ 8 /ОБА8-7/. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Нормативно основание:

Закон управление на отпадъците /ЗУО/ - чл. 19

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст;

2. Копие от разрешение за строеж;

3. Проектни количества на отпадъци и/или земни маси;

4. Имена и телефон на лице за контакт.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№9 /ОБА8-6/. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Нормативно основание:

Закон управление на отпадъците /ЗУО/ - чл. 18, ал. 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст;

2. Копие от разрешение за строеж;

3. Проектни количества на отпадъци и/или земни маси;

4. Имена и телефон на лице за контакт.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№10 /ОБА10-5/. Приемания и искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Нормативно основание:

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ - чл. 33, ал. 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№11 /ОБА8-11/. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Нормативно основание:

Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 5 работни дни

Такса: 10.00 лева

 

№12 /ОБА8-8/. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица,представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Нормативно основание:

Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност - чл. 19, ал. 3

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 работни дни

Такса: 5.00 лева

                          

№13 /ОБА9-7/. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Нормативно основание:

Закон горите - чл. 211, ал. 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Издадено от Кмета на общината разрешение за отсичане на дървета.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 работен ден

Такса: 1.00 лева

 

№14. Издаване на разрешително за ползване на воден обект

Нормативно основание:

Закон за водите - чл. 50, чл. 52, т. 3, б.”б”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30  работни дни

Такса: 250.00 лева

 

№15. Продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект

Нормативно основание:

Закон за водите - чл. 50, чл. 52, т. 3, б.”б”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: 100.00 лева

 

№16 /ОБА8-9/. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси - чл. 112

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 3 работни дни

Такса: 3.00 лева

 

№17 /ОБА8-10/. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в Областната дирекция „Земеделие”

Нормативно основание:

Наредба № 3 на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители – чл. 8, ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 3

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Анкетна карта;

2. Декларация по образец, утвърден от БАБХ;

3. Удостоверение за регистрация на пчелин;

4. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№18 /ОБА9-3/. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст;

2. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: 5.00 лева

 

№19 /ОБА9-4/. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническа инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната и мексплоатация

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 68

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление свободен текст.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№20 /ОБА9-5/. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Нормативно основание:

Закон опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ - чл.32, ал. 3

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за издаване на разрешение за отсичане или изкореняване на дървета по ЗОСИ;

2. Решение за възстановено право на собственост Поземлената комисия;

3. Скица/и на имота/ите, издадена в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането;

4. Договор за доброволна делба (само в случай на делба);

5. Удостоверение за наследници, издадено в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането (когато искането е от наследник на имота);

6. Документ за трасиране на имота/ите;

7. Документ за платена такса.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: 10.00 лева

 

№21 /ОБА10-1/. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии

Нормативно основание:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление свободен текст;

2. Решение на ОСЗ;

3. Удостоверение за наследници при необходимост;

4. Адреси на всички собственици;

5. Ако има ползватели – имена и адреси;

6. Други документи при поискване.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи


№ 22 /ОБА10-2/. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Нормативно основание:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ - § 4а от ПЗР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Заповед на кмета на общината;

2. Оценителен протокол за платена оценка на земята;

3. Две квитанции за платена оценка;

4. Удостоверение за наследници при необходимост;

5. Други документи при поискване.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№ 23 /ОБА10-3/. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Нормативно основание:

Правилник за прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ - § 30, ал. 1 от ПЗР към Постановление № 121 на Министерския съвет от 25 март 1997 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Собствеността и ползването на земеделските земи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

1. Съдебно решение;

2. Удостоверение за наследници при необходимост;

3. Други документи при поискване.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи

 

№24 /ОБА2-8/. Издаване на заповед за изземване на имот

Нормативно основание:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ - чл. 34, ал. 1

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост на имота;

3. Скица на имота;

4. Удостоверение за наследници (при наследствен имот).

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 работни дни

Такса: Не се дължи

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя