Местни данъци и такси

Сайтът е в процес на обновяване ....

 

Местни Данъци и Такси


Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: : brusartsi_adm@abv.bg, brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.


 

№ 01 /ОБА13-31/. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативно основание:

Данъчно осигурителния процесуален кодекс - чл.88.                                                           

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;
2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1работен ден

Такса: 5.00 лева

 

№ 02 /ОБА13-2/. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 3, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1, т. 13

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;

2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1работен ден

Такса: 2.00 лева

 

№ 03 /ОБА13-3/. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на данъчна оценка по образец в случай че имотът е деклариран;

2. Искане за издаване на данъчна оценка по образец и декларация по чл. 14 ЗМДТ, в случай че имотът не е деклариран или са настъпили промени в декларираните характеристики;

3. Документ за самоличност;

4. Нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от трето лице;

5. Документ за собственост;

За определяне на данъчна оценка на земеделска земя допълнително се изисква:

6. Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;

7. Удостоверение за характеристика на имота, издадено от Общинска служба земеделие.

Срок за предоставяне на услугата:

-обикновена услуга- в рамките на 14 дни;

- бърза услуга - в рамките на 2 дни.

Такса: - обикновена услуга - 5 лева;

             - бърза услуга - 10 лева.

 

№ 04 /ОБА13-4/. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;

2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1работен ден

Такса: 5.00 лева

 

№ 05 /ОБА13-5/. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1, б. "а"

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;
2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно, когато искането се подава от друго лице.

 Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 работен ден

 Такса: 2.00 лева

 

№ 06 /ОБА13-6/. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 41 във връзка с чл. 29, ал. 1

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;

2. Удостоверение за наследници;

3. Документ за самоличност;

4. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Такса: 5.00 лева


№ 07 /ОБА13-7/. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 61и, ал. 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;

2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно, когато искането се подава от друго лице.

 Срок за предоставяне на услугата: в 

 рамките на 1 работен ден

 Такса: Не се дължи

 

№ 08 /ОБА13-8/.Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Нормативно основание:

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74

Такса: 5.00 лева


№ 09 /ОБА13-9/. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативно основание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл.4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;
2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1работен ден

Такса: 5.00 лева


№ 10. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Нормативно основание:

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, чл. 19, ал.5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по образец;
2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за подаване на декларация:30 ноември на предходната година

Такса: Не се дължи


№ 11. Заверка на Удостоверение за данъчна оценка на имот в регулация, след 30 юни на текущата година по чл.3 ал.4 от Приложение 2 към ЗМДТ

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси- чл. 3, ал. 4 от Приложение 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане за издаване на документ по образец;
2. Документ за самоличност;

3. Пълномощно,когато искането се подава от друго лице.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1работен ден

Такса: 3.00 леваЗабележка: В конкретни случаи служителят на общинска администрация може да изисква и други документи, имащи значение за извършването на услугата.
Декларации

 

  • Декларация по чл. 117 от ЗМДТ - (pdf)
  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на Община Брусарци - (pdf)
  • Декларация за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ - (doc)
  • Декларация за облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ - (doc)
  • Декларация за облагане с данък върху превозни средства без леки автомобили- чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ - (pdf)
  • Декларация за облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ - (doc)
  • Декларация за начисляване на ТБО на база брой/вид съдове - чл.19 ал.а - (doc)
  • Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ - (doc)
  • Декларация за облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ - (doc)
  • Декларация по чл. 61р, ал. 5 за облагане с туристически данък - (doc)Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя