Устройство на територията и кадастър

Сайтът е в процес на обновяване ....


Устройство на територията и кадастър


Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: : brusartsi_adm@abv.bg, brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.

 

1. Издаване на скица за недвижим имот

Правно основание: §4, ал.1 и 2от ПЗР на ЗКИР

Необходими документи:

-заявление образец 48 за издаване на скица на недвижим имот в строителните граници на населените места ;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване,

-удостоверение за наследници;

срок:                                      такса:

обикновена услуга:               за формат А4 –10 лв.

14 дни                                   за формат А3 – 25 лв.

                                             извън формат А3 – 55 лв.

за експресна услуга (до края на работния ден) се заплаща такса - в двоен размер

валидност на скицата – 6 месеца

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

2. Издаване на виза за проектиране

Правно основание: чл.140, от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 49 за издаване на виза за проектиране;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване;

-документ за уредени сметки за придаваемите части (ако има такива);

-договор в нотариална форма с останалите съсобственици (когато имота е съсобствен);

-нотариално заверено съгласие от заинтересованите собственици (при строеж на граница);

-разрешение за строеж (при преустройство или промяна на предназначението по време на строителството);

-заверена скица от ОСЗГ (за имоти извън регулационните очертания);

срок :                                     такса:

14 дни                                     за имоти в стр. граници - 20 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

3. Презаверяване  на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание: чл. 35, ал. 1 от Наредба  № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. регистри, във връзка с § 4от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

-заявление образец 50;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-скица на поземления имот /урегулирания поземлен имот/;

срок:                                      такса:

1 ден                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

4. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж, с доклад за оценка за съответствие, или чрез общински експертен съвет

Правно основание: чл.148 ал.2 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 51 за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-виза за проектиране;

-три копия от инвестиционния проект;

-комплексен доклад или оценка за съответствието на инв. проект (за строежи І и ІІ категория - задължително);

-положително становище от органите на ПАБ (за строежи І и ІІ категория-задължително);

-решение за ОВОС, издадено по реда на ЗООС (в случаите, когато е необходима);

-предварителни договори с експл. дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура;

-специални разрешителни (когато се изискват със спец. закон);

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

-в продължение на 3 г. не е започнало строителството;

-в продължение на 5 години не е завършил грубия строеж;

срок: 

-при представен без доклад - 30 дни            

-с комплексен доклад - 7дни         

такси: 

-за жилищни сгради 0,8лв./м2 РЗП;  

-за сгради с непроизводствено - предназначение - 0,5 лв./м2 РЗП;

-за производствени и търговски обекти - 1,2 лв./м2 РЗП;                  

-за линейни обекти - 0.2%  от проектната стойност ;

-за всички останали - 0.3% от пр. стойност ;

-за разрешение за строеж: 30 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

                 

5. Допускане (разрешение) на изработване на ПУП

Правно основание: чл.124 и 134 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 52 с мотивирано искане от собствениците;

-скица на имота от кадастралния план/карта;

-документ за собственост;

-удостоверение за наследници при наследствен имот;

-скица с предложение - по желание на възложителя;

срок:                                      такса:

14 дни                                    10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

6. Приемане и одобряване на проект за ПУП

Правно основание: чл.129 от ЗУТ

Необходими документи:

-писмено заявление образец 53 от заинтересованите лица;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-ПУП - съгласуван по реда на чл.128 (6) от ЗУТ

срок:                                      такса:

2 месеца                                  20 лв./имот

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

7. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП

Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на  ПУП

Правно основание: чл.136 и чл.128 от ЗУТ 

Необходими документи:

-заявление образец 54 с мотивирано искане за изменението - подава се от заинтересованите собственици;

-копия от документите за собственост (учр. ПС или други вещни права) на поземлените имоти, засегнати от изменението;

-скица-копие от действащия план с предложение за изменението, съгласно чл.135(2) от ЗУТ;

-удостоверение за наследници при наследствен имот;

-скица от действащ ЗРП, включваща засегнатия имот, съседните имоти, включително и през улицата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи или договор по пазарни цени в случаите, когато изменението е по чл.15 от ЗУТ.

срок:                                      такса:

14 дни                                    10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

8. Одобряване и обявяване на проекти за изменение на ПУП

Правно основание: чл.15, чл. 134, чл.135, чл.136 от ЗУТ, §8 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:

-заявление  образец 55 за изменението по чл.135 (1) от ЗУТ - подава се от заинтересованите собственици

с пълни данни - имена и актуални адреси;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-заявление за съгласие и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка на подписите по реда на чл.15 (3) от ЗУТ (при необходимост);

-ПУП - съгласуван по реда на чл.128 (6) от ЗУТ;

-заповед за допускане на изменението;

срок:                                      такса:

2 месеца                                 20 лв./имот

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

9. Допускане (разрешаване) изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание: чл150 ал.(1 ) от ЗУТ

Необходими документи:

-мотивирано искане образец 56  за изработване на КПИИ;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-удостоверение за наследници (при необходимост);

-заявление за съгласие и предварителен договор за прехвърляне на собственост, когато се променят рег. граници – с нотариална заверка на подписите;

срок:                                      такса:

1 месец                                  20  лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

10. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание: чл.150 , ал.3 и 4 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 57;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-разрешение за изготвяне на КПИИ;

-Проект за ПУП, включително РУП (когато се изисква);

-3 копия инвестиционни проекти;

-Решение за ОВОС (когато се изисква такова);

-оценка за съответствие на ИП или Решение на ОЕС в случаите  по чл.143, ал.(3) от ЗУТ;

-положително становище от органите на ПАБ (за строежи І и ІІ категория);

-предварителни договори с експл. дружества за присъединяване към мрежите от техн. инфраструктура;

-спец. разрешителни (когато такива се изискват със специален закон);

срок:                                       такса:

1 месец                                  по части съгл. т.04

                                               и 06 завишени с 30%

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

                                                       

11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание: чл.150, ал.4 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 58 за издаване на разрешение за строеж*;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-копие от одобрения КПИИ,

*Разрешението за строеж може да  бъде издадено едновременно с одобряването на комплексния инв. проект, когато това е изрично поискано от при подаване на заявлението за одобряване на КПИИ.

срок:                                      такса:

7 дни                                      съгл.чл.150 (4) от ЗУТ - 39 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

                                                                      

12.  Издаване на разрешение застроеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правно основание: чл.147,148 и 153 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 59 за издаване на разрешение за строеж;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-виза с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

срок:                                      такса:

7 дни                                      30 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

13.  Издаване на разрешение застроеж

Правно основание: чл.148, от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 60 за издаване на разрешение за строеж;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-виза с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

срок:                                      такса:

7 дни                                      30 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

14. Презаверка на строително разрешение

Правно основание: чл.153 ал.3 и 4 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец  61;

-разрешение за строеж

срок:                                      такса:.

7 дни                                      15 лв  /50% от предв. съгл. чл.153(4) от ЗУТ./

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

15. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти  

Правно основание: чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 62;

-документ за собственост или друг, даващ право за завземане на имота;

-одобрена от главния архитект схема за поставяне за общински и държавни имоти - схемата има характера и формата на виза за проучване и проектиране;

-писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите собственици в имота за разполагане на преместваемото съоръжение;

-проект, съдържащ най-малко архитектурна част и конструктивно становище;

срок:                                      такса:

14 дни                                    20 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

16. Издаване на разрешение запоставяне на рекламно-информационни елементи

Правно основание: чл.57 ал.(1) от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец  63 за издаване на разрешително за поставяне;

-документ за собственост или друг, даващ право за завземане на имота;

-писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите собственици в имота за разполагане на рекламното съоръжение;

-договор за наем;

-проект, съдържащ най-малко архитектурна част и конструктивно становище;

срок:                                      такса:

14 дни                        за одобряване на проект - 0,3% от пр.стойност

                                   за разрешението - 20лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

17. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на  строителна площадка  

Правно основание: чл.157 ал.2 и чл. 223 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-влязло в сила строително разрешение;

срок:                                      такса:

7 дни                                      без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

18. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

Правно основание: чл.7 ал.3  т.3 от Наредба №3 и чл. чл.159 ал. 3 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление от лицето упр. СН или от технически ръководител - свободен текст;

-протокол за дадена строителна линия

срок:                                      такса:

3 дни                                      без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

19. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи ІV и V категория

Правно основание: чл.177 ал.(1) и (3) от ЗУТ;

Необходими документи:

-искане 66-Б за регистриране на строеж ІV категория;

-искане 66-А за регистриране на строеж V категория;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-окончателен доклад на лицето упр.СН (за строежи ІV категория);

-разрешение за строеж (акт за узаконяване);

-протокол за стройтелна линия и ниво (когато е необходимо);

-заверена заповедна книга;

-акт образец 14 за приемане на конструкция;

-констативен акт по чл.176 ал.(1) от ЗУТ;

-документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали със съществените изисквания към тях;

-удостоверение от АК и представено геодезическо заснемане за попълв.ане на кадастъра;

-договори с експлоатационните дружества;

срок:                          такса:

14 дни                         - за обекти с произв. предназначение - 100 лв.

                                    - за всички останали обекти -  50 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

20. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство

Правно основание:  чл.224 , ал.2  от ЗУТ 

Необходими документи:

-жалба или сигнал от заинтересовано лице или друг орган, съдържащи информация за строежа и извършителя - местонахождение, имена, адреси, друго, а в случаите по§184 ал.(7)от ПЗР на ЗУТ- молба за узаконяване и документ за собственост или ПС;

срок:                                      такса:

3 дни                                      без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

21. Издаване акт за узаконяванена строеж

Правно основание: §184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 68 за узаконяване;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване и друго;

-проект-заснемане – 3 екземпляра;

ЗАБЕЛЕЖКА: При започната процедура за узаконяване на незаконния строеж по съставения констативен акт се представят документите, описани в становището на главния архитект и определения в него срок. За издаване на акт за узаконяване процедурата е същата, както при издаване на строително разрешение.

срок:                                      такса:

7 дни                                      80 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

                                  

22. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, въввр.с чл.175 от ЗУТ

Правно основание: чл.52 от ЗКИР

Необходими документи:

-заявление образец 69 от собственика /възложителя;

-копие от разрешението за строеж или акта за узаконяване;

-2 бр.папки геодезическо заснемане на хартиен и магнитен носител;

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

 Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

     

                                              

23. Окомплектоване написмо до нотариуса за снабдяване с нотариален акт за собственост на недвижим имот

Правно основание: ЗУТ

Необходими документи:

- заявление образец 70;

-документ за собственост; 

-нотариално заверена декларация или квитанция за платено придаваемо място;

срок:                                      такса:

7 дни                                      без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

24. Съгласуване на идеен инвестиционен проект

Правно основание:  чл.141, от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 71

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-виза за проектиране;

-три копия от проекта;

-комплексен доклад или оценка за съответствието на проекта (за строежи І и ІІ категория- задължително);

-положително становище от органите на ПАБ (за строежи І и ІІ категория-задължително);

-решение за ОВОС, издадено по реда на ЗООС (в случаите, когато е необходима);

-предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-специални разрешителни (когато се изискват със специален закон);

срок: 14 дни     

такси: 

-за жилищни сгради 0,8лв./м2 РЗП;  

-за сгради с непроизводствено - предназначение  - 0,5 лв./м2 РЗП;

-за производствени и търговски обекти - 1,2 лв./м2 РЗП;                  

-за линейни обекти - 0.2%  от проектната стойност;

-за всички останали - 0.3% от пр. стойност;

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

   

                                    

25. Изготвяне наоценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ

Правно основание:  чл.142 ал.6 от ЗУТ

Необходими документи:

-Оценката се извършва при подаването на заявлението за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект;

срок:                                      такса:

14 дни                                    без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

26. Съгласуване иодобряване на инвестиционни проекти

Правно основание:  чл.141 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 73;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-виза за проектиране;

-три копия от инвестиционния проект;

-комплексен доклад или оценка за съответствието на инв.проект (за строежи І и ІІ категория - задължително);

-положително становище от органите на ПАБ (за строежи І и ІІ категория - задължително);

-решение за ОВОС, издадено по реда на ЗООС (в случаите, когато е необходима);

-предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-специални разрешителни (когато се изискват със специален закон);

срок: 

-при  представен без доклад - 30 дни            

-с комплексен доклад - 7дни         

такси: 

-за жилищни сгради 0,8лв./м2 РЗП;  

-за сгради с непроизводствено - предназначение - 0,5 лв./м2 РЗП;

-за производствени и търговски обекти - 1,2 лв./м2 РЗП;                  

-за линейни обекти - 0.2%  от проектната стойност;

-за всички останали - 0.3% от пр. стойност;

*За проекти-заснемане за узаконяване се заплащат горните такси - в троен размер; 

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

27. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земе от горския фонд без промяна напредназначението

Правно основание:  чл. 59 ал. 2 във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3 от ЗУТ;

Необходими документи:

-писмено заявление образец 74 от инвеститора;

-график за извършване на стр.работи;

срок:                                      такса:

7дни                                       60 лв. + депозит:

                                               -за асфалт - 12 лв./м2;

                                               -за тротоарни пл. - 10лв./м3;

                                               -баластр. наст. - 4 лв./м3;

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

28. Издаване разрешениеза ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи  при извършване на  строителни и ремонтни дейности

Правно основание: чл.72 от ЗУТ;

Необходими документи:

-писмено заявление образец  75 от възложителя;

-график за извършване на стр.работи;

срок:                                      такса:

7дни                                       10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

29. Издаване на заповед за смянана титуляра в разрешението за строеж

Правно основание: чл.148 ал.(4) и чл.161 ал.(1) от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 76;

-копие от разрешението за строеж;

-документ, доказващ прехвърляне правото на собственост, правото на строеж, правоприемството, настъпило по друг начин.

срок:                                      такса:

7дни                                       10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"                                                                                                                                   

 

 

30. Издаване и заверяване на копие от разрешението за строеж

Правно основание: чл.148 ал.(4) и чл.161 ал.(1) от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец 77

-разрешението за строеж;

срок:                                      такса:

7дни                                       3 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

31. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

Правно основание:  чл.145 ал.5 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-Проекти 3 бр.

срок:                                      такса:

14 дни                                    без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

32. Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Правно основание: чл. 74 ал. 3  във връзка с чл.175 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление по образец 79

-заверена екзекутивна документация

-копие от РС;

срок:                                      такса:

7 дни                                      без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

                                              

 

33. Издаване на удостоверение застепен на завършеност  на строеж

Правно основание: чл.  5 ал. 3 от Наредба № 6 от 22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България

Необходими документи:

-заявление образец 80

-копие от разрешението за строеж:

срок:                                      такса:

7 дни                                      10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

34. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот  без път

Правно основание: чл. 192 ал. 2 от ЗУТ

Необходими документи:

-мотивирано искане, свободен текст

-писмен договор между заинтересуваните собственици на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите в случаите на чл.190 ал.6 от ЗУТ

срок:                                      такса:

7 дни                                      10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

35. Учредяване на право за преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

Правно основание: чл.194 от ЗУТ

Необходими документи:

-искане с предложение за начина и  времетраенето на преминаването - свободен текст;

-скица от действащия ПУП /ПР, ПЗ или КП/;

-документ за собственост на имота, който ще се ползва от прокарването на отклонението;

-Декларация от заинтересованите собственици по чл.131 от ЗУТ;

-скица с предл. за прокарване на отклонението;

-разрешение за обекта,  за който се иска отклонението;

-документ за платено право на преминаване  по реда на чл.210 от ЗУТ;

срок:                                      такса:

10 дни                                    10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

36. Освидетелствуване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или за здравяване/ настроежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Правно основание:  чл.195 и 196 от ЗУТ

Необходими документи:

-жалба или сигнал образец 83 от заинтересовано лице или друг орган;

срок:                                      такса:

14 дни                                    без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

37. Издаване на удостоверения задоброволна делба

Правно основание: чл.202 от ЗУТ

Необходими документи:

-искане от съда или заинтересован собственик - във втория случай искането се придружава от документ, доказващ собствеността на имота;

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

38. съгласуване на доброволна делба

Правно основание: чл.200 от ЗУТ

Необходими документи:

-искане от съда или заинтересован собственик - във втория случай искането се придружава от документ, доказващ собствеността на имота;

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

39.  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Правно основание: § 16 ал.(1)  от ПР на ЗУТ;

Необходими документи:

-заявление образец 87 за търпимост;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-документи доказващи извършването на незаконните строежи или декларация времето, когато са построени;

срок:                                      такса:

14 дни                                    25 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

40. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Правно основание: чл.134, ал.2, т.2   и § 6 ал.6от ПР на ЗУТ и §4 ал.1 т.2 от ЗКИР

Необходими документи:

-заявление образец 88

-документ за собственост /учредено право на строеж/ на имота;

-геодезическо заснемане, изготвено от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра;

-решение за възстановяване на имота /от ПК/,

-съдебно решение и друго (когато е необходимо)

-констативен акт за непълноти и грешки;

срок:                                      такса:

1 месец                                  без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

41. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Правно основание: чл.16, ал.5 от ПР от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление образец  89;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

срок:                                       такса:

14 дни                                    5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

42. Изготвяне на копие от реперен карнет

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление образец 90;

срок:                                      такса:

7 дни                                      2 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

43. Изготвяне извадка от трасировъчен карнет

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление образец 91;

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

44. Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план

Правно основание: ЗУТ и ЗКИР

Необходими документи:

-заявление за установена грешка в кадастралната основа;

срок:                                      такса:

14 дни                                    без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

45. Издаване на удостоверениия зафакти и обстоятерства по териториалното и селищно устройство

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление образец 93;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-удостоверение за наследници (в случаите, когато имота е наследствен)

срок:                                      такса:

14 дни                                    5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

46. Издаване на удостоверение за попълнен кадастър

Правно основание: чл.52, ал.(5) от ЗКИР

Необходими документи:

-заявление образец 94 от собственика /възложителя;

-2 бр.папки геодезическо заснемане на хартиен носител и дискета;

срок:                                      такса:

7дни                                       5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

47. Отразяване на промени в разписниясписък към кадастралния план

Правно основание: §4  и чл.51 от ЗКИР;

Необходими документи:

-Представяне на копие от документа за собственост от службата по вписванията или собственика

срок:                                      такса:

7дни                                       без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

 

47. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци

Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-документ за собственост при необходимост ;

срок:                                      такса:

3дни                                       без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

48.  Попълване на приложение от данъчна декларация

Правно основание:

Необходими документи:

-Попълнена данъчна декларация;

срок:                                      такса:

1дни                                       без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

49. Изпращане на възражения до Окръжен съд

Правно основание: чл.215 от ЗУТ

Необходими документи:

-възражения

срок:                                      такса:

14 дни                                    без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

50.  Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция „отсипхд”

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление свободен текст

срок:                                      такса:

7 дни                     за формат А4 – 0.50 лв./стр.

                              изв.формат А4 – 3 лв./черт.

За експресна услуга (същия ден) таксата е в двоен размер

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

51. Изготвяне на справки относно изменения на устройствените планове и схеми

Правно основание: чл. 131 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-удостоверение за наследници (в случаите, когато имота е наследствен)

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

52. Издаване на заверен опрепис-извлечение от решение на ОЕСУТ

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление от заинтересована страна;

срок:                                      такса:

7 лв.                                       без такса

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

53. Издаване на удостоверение завида и конструкцията на съществуващи сгради

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-удостоверение за наследници (в случаите, когато имота е наследствен)

срок:                                      такса:

7 дни                                      5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

54. Издаване на удостоверение за отстояниена търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

Правно основание

Необходими документи:

-заявление от заинтересована страна

срок:                                      такса:

14 дни                                    5 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

55. Съставяне на протоколи зананесени щети в частни жилища на физически и юридически лица

Правно основание:

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

-удостоверение за наследници (в случаите, когато имота е наследствен)

срок:                                      такса:

14 дни                                    10 лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

56. Представяне и вписване врегистър на технически паспорт на сграда

Правно основание:  чл.15, ал.2, Наредба  5, ДВ брой 7/2007г.

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

-документ за собственост, право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ – работно място гише № 2

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Ст. специалист "ОТС"

 

 

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя