Гражданска регистрация и гражданско състояние

Сайтът е в процес на обновяване ....Гражданска регистрация и гражданско състояние


Начини за заявяване на услугите:

    1. На място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за услуги и информация на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Брусарци, находяща се на ул. ”Г. Димитров” №85. На интернет страницата на общината на адрес: www.brusartsi.com  са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.
    2. По електронен път, чрез Портала за електронни административни услуги - на адрес:  www.brusartsi.com/ws/. Тук може да попълните и подадете Вашето искане, като то бъде подписано с универсален електронен подпис.

    3. Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител в Центъра за услуги и информация на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Образец на Протокола - можете да изтеглите от тук.

    4. Чрез лицензиран пощенски оператор;

    5. По електронна поща: : brusartsi_adm@abv.bg, brusartsi@data.bg.

 

Начини за получаване на индивидуалния административен акт от заявената от Вас услуга:

    1. На гише в Центъра за услуги и информация на граждани. Тук се получават и заявените услуги, чрез Портала за електронни администртивни услуги, подписани с универсален електронен подпис;
    2. Получаването на заявената по електронен път административна услуга, чрез Портала за електронни административни услуги, може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

    3. Чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 

Начини за плащане:  

   1. На каса в Центъра за услуги и информация на граждани в община Брусарци на адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

   2. По банков път.


 

№ 01. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

№ 02. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

№ 03. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал


№ 04. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

№ 05. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт - за първи път

№ 06. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път

№ 07. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт зараждане, акт за смърт/

№ 08. Издаване на удостоверение за наследници

№ 09. Издаване на удостоверение за семейно положение

№ 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

№ 11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

№ 12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

№ 13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на  граждански брак в Република България


№ 14. Издаване на  удостоверение за постоянен адрес за първи път


№ 15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


№ 16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес


№ 17. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


№ 18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път


№ 19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


№ 20. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес


№ 21. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

№ 22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


№ 23. Съставяне актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина


№ 24. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението


№ 25. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 

№ 21 /ОБА1-5/. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 отСК и по право - по чл. 173 от СК/

Правно основание:Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)
Необходими документи за учредяване на настойничество и попечителство.:
1. Заявление по образец № 9;
2. Документ за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;
3. Документ от психиатричен диспансер, че настойникът (попечителят) не се водина отчет;

4. За малолетни и непълнолетни - препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;

5. Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
6. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 22 /ОБА1-32/. Издаване на справки по искане на съдебени изпълнители

Правно основание:Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4
Необходими документи:
Постъпилипо официален път писма в деловодството.

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 23 /ОБА1-29/. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2
Необходими документи:
Постъпилипо официален път писма в деловодството.

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: няма такса.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 24 /ОБА1-1/. Възстановяване или промяна на име

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 19а 

Необходими документи:
1. Заявление по образец № 1;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Удостоверение за раждане;

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: 2 дни
Такса: няма такса.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 25 /ОБА1-11/. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание:Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; Закон за местните данъци итакси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда исоциалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранениена регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и редаза кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване надеца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаванена удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министърана регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17
Необходими документи:
1. Заявление по образец Приложение № 1;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 26 /ОБА1-13/. Издаване на удостоверение за приемно семейство

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 във връзка с Наредбата заусловията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семействаи настаняване на деца в тях - чл. 4, ал. 1
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 9;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 27 /ОБА1-17/. Промяна в актовете за гражданско състояние

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци итакси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 11;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Съдебно удостоверение / Решение на съд.

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: няма такса.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданскосъстояние

 

№ 28 /ОБА1-18/. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл.76, ал. 1
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 11;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Съдебно удостоверение / Решение на съд и други официалнидокументи.

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: няма такса.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 29 /ОБА1-27/. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

Правно основание:Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местнитеданъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета отЗакона за българското гражданство – чл.15, ал.2
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 2;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 30 /ОБА1-28/. Издаване на заверен преписили фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъции такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 2;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 31 /ОБА1-30/. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Правно основание:Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 2;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Декларация за разделеност / Удостоверение от нотариус засключен брачен договор.

4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: 2 дни
Такса: няма такса.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 32 /ОБА1-31/. Припознаване на дете

Правно основание:Семеен кодекс - чл. 65
Необходими документи:
1. Декларация за припознаване по образец № 8 попълнено от двамата родители;
2. Документ за самоличност на двамата родители;

3. Удостоверение за раждане на детето – оригинал (с печат за изплатена еднократна помощ след раждане).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: няма такса.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 33 /ОБА1-33/. Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба - декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Правно основание:Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал.2
Необходими документи:
1. Молба-декларация за обстоятелствена проверка по образец;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 34 /ОБА1-34/. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Правно основание:Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) заприлагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 въввръзка с ал. 1.  
Необходими документи:
1. Заявление по образец № 2 и Молба за установяване наличието на българско гражданство по образец;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

4. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – за лицата от небългарски произход;

5. 2 броя снимки;

6. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверениетоза раждане от български или чуждестранни органи;

7. Платена държавна такса по сметка на министерство направосъдието.

Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: няма такса.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

 

№ 35 /ОБА1-3/. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Правно основание:Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, въввръзка с чл. 5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основана регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012г.) – чл. 13 и чл. 14
Необходими документи:
1.Заявление по образец Приложение № 1;
2. Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: веднага
Такса: 5лв.
Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ
Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние


№ 36. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание: Указания на ГД “ГРАО”

Необходими документи:

1.Заявление по образец № 10;

2. Документ за самоличност или нотариално заверенопълномощно;

3. Документ за собственост;

4. Актуална скица на имота.

5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане отдруго лице).

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 5лв.

Място за подаване и получаване на документа: ЦУИГ –работно място гише №3

Отговорно за изпълнението длъжностно лице: Длъжностнолице по гражданско състояниеПотърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя