Заседание май 2019

Заседание май - 30.05.2019г.

 

 

1. Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и  § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/  на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци  

   - ДЗ

        

2. Разпореждане с гранитни павета частна общинска собственост

   - ДЗ

         

3. Определяне на представител на община Брусарци за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

   - ДЗ

         

4. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Боряна Герчова Иванова  с постоянен адрес гр.Брусарци ул.”Г.Димитров” №16 и настоящ адрес с.Смирненски

   - ДЗ

 

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Валерия Методиева Иванова  с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара община  Брусарци,  ул. „Пирин” №8А като родител и законен представител на непълнолетното и дете Методи Иванов Каменов

   - ДЗ

       

6. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2018 г. „

   - ДЗ

        

7. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.

   - ДЗ

      

8. Определяне на размера на годишната вноска за 2019г. за участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
   - ДЗ
9. Откриване и провеждане на процедура за отадване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020г.

   - ДЗ       10. ПИТАНИЯ

 

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта