Заседание април 2019

Заседание април - 24.04.2019г.

 


1. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА    01.01.2019г. –  31.03.2019г.

   - ДЗ

        

2. Искане на началника на Общинска служба по земеделие гр. Брусарци за обезщетяване от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и  § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/  на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя / ЗСПЗЗ / в землището на с. Киселево, общ. Брусарци  
   - ДЗ


3. Разпореждане с гранитни павета частна общинска собственост

   - ДЗ

        

4. Приемане на План – Програма  за подобряване безопасността на движението по пътищата на Община Брусарци 2019-2020г.        

   - ДЗ

 

5. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2019 г.”

   - ДЗ

      

6. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2018 г.

   - ДЗ

 

7. Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана
   - ДЗ8.
Отдаване  под наем без търг или конкурс на имоти без индентификатори № 67564.85.64, 67564.85.75, 67564.85.65, 67564.85.71, 67564.85.68 и 67564.85.67 в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци
   - ДЗ
9. ПИТАНИЯ

 


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта