Заседание март 2019

Заседание март - 27.03.2019г.

 

1. Проект на Наредба за Изменение на Наредбата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Брусарци /приета с Решение № 68 от пр.12/11.08.2008 г./на Общински съвет  Брусарци.

   - ДЗ

     

2. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Цветан Велков Колчов  с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара община  Брусарци,  ул. „Кирил рунчев” №6

   - ДЗ

 

3. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2019 г.

   - ДЗ

        

4. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2018 г.

   - ДЗ

      

5. Сключване на споразумение за сътрудничество между Община Брусарци и Дирекция "Бюро по труда гр. Лом" в изпълнение на Национално рамково споразумение  за интеграция в заетост на дълготраайно безработни лица.
   - ДЗ

 

6. ПИТАНИЯ

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта