Заседание февруари 2019

Заседание февруари - 27.02.2019г.


1. Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2019 г.

   - ДЗ

        

2. Отдаване  под  наем  на  част  от  имот  публична  общинска собственост без търг или конкурс

   - ДЗ

      

3. Приемане на Годишен общински план за младежта за 2019 г.

   - ДЗ

 

4. Редовно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

   - ДЗ

        

5. Отчет за изпълнение на Програма за управление на община Брусарци за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

   - ДЗ

 

6. Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  резултатите от нейното управление за  2018 г.    

   - ДЗ

      

 7. ПИТАНИЯ

 

 

 


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта