Заседание октомври 2018

Заседание октомври - 26.10.2018г.1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 30.09.2018г.

    - ДЗ
   

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДАОТ 01.01.2018г. ДО 30.09.2018г..

    - ДЗ 
  

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА    01.01.2018г. –  30.09.2018г

    - ДЗ
 

4. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г., открита с Решение № 169 от Протокол 27/28.09.2017 г. на Общински съвет Брусарци.

    - ДЗ
    

5. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019 г.

    - ДЗ
      

6. Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

    - ДЗ
       

7. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Софка Катеринова Борисова  с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара, община  Брусарци,  ул. „Хан Аспарух” №15

    - ДЗ
      

8. Промяна в състава на постоянната Комисия по финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки, Евроинтеграция и инвестиционна политика

    - ДЗ

9. Избор на Заместник-председател на Общински Съвет Брусарци.

    - ДЗ


10. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установляване на конфликт на интереси в Общински съвет Брусарци

    - ДЗ

 11. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта