Заседание септември извънредно - 13.09.2018

Заседание септември - 13.08.2018г.


1. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху язовири - публична общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.)

    - ДЗ
 

2. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Цветан Георгиев Цветанов  с постоянен адрес с. Василовци община Брусарци ул. „ Д. Благоев „ № 14

    - ДЗ
  

3. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019г

    - ДЗ
  

4. ПИТАНИЯ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта