Заседание март 2018

Заседание март - 28.03.2018г.1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО 31.12.2017г      

   - ДЗ


2. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2017г. –  31.12.2017г.          

   - ДЗ
  

3. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2017г.          

   - ДЗ

    

4. Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  резултатите от нейното управление за  2017 г.

   - ДЗ

       

5. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци за 2017 г.

   - ДЗ

   
6. Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1ОP002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци" по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 - 2020г. финансирана в рамките на ОПОС 2014 - 2020
 
  - ДЗ7. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта