Заседание февруари 2018

Заседание февруари - 27.02.2018г.


1. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
    - ДЗ
    

2. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
    - ДЗ
    

3. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
    - ДЗ
   

4. Приемане на „Общински план за младежта – Община Брусарци 2018 г.”
    - ДЗ
   

5. Редовно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
    - ДЗ
 

6. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
    - ДЗ
   

7. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2017 г.
    - ДЗ


8.
Приемане годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2018г.
    - ДЗ   9.
ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта