Заседание януари 2018

Заседание януари - 26.01.2018г.


1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година
     - ДЗ 

         

2. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2018г
    - ДЗ 

     

3. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинската  администрация и местните дейности, считано от 01.01.2018г.
    - ДЗ 

        

4. Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9  от ППЗСП, в община Брусарци за 2018 г.
    - ДЗ 

     

5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2018година
    - ДЗ 

        

6. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2017 г
    - ДЗ 

    

7. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.
    - ДЗ 

        

8. Отчет за изпълнение на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.
    - ДЗ 


9. Отдаване под наем без търг или конкурс на имот  № 021118 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци.
    - ДЗ 


10. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
      - ДЗ 


11. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.
      - ДЗ 


12.  ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта