Заседание септември 2017

Заседание септември - 08.09.2017г           1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г. ДО 30.09.2017г.           

    - ДЗ 


2. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост:
1: Язовир „Киселево" с площ 268,817 дка., намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана, с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин, описан в АПОС №56/07.04.2003 г.
2: Язовир „Липена" с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255 , общ.Брусарци, област Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г.

    - ДЗ    


3. Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен пчелин при условията на чл. 11 от Закона за пчеларството 

    - ДЗ   

 

4. Одобряване  на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и гр.Брусарци от съществуващ водоем  V50 м3 до вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова махала 

    - ДЗ 
    - Приложение

      

 5. ПИТАНИЯ

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта