Заседание май 2017

Заседание май 25.05.2017


1. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018г.

    - ДЗ    
    - Приложение        

 


2. Извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

    - ДЗ    
       

 

3. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Брусарци

    - ДЗ    
    - Приложение 

 


4. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2017г.”

    - ДЗ    
    - Приложение         

 

5. Определяне на размера на годишната вноска за 2017г. за участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ

    - ДЗ    
       


6. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол № 8 от 29.04.2008г        

    - ДЗ    
           7.
ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта